Yumurtlama olmadan adet olunur mu?
YUMURTLAMA OLMADAN ADET OLUNUR MU?

YUMURTLAMA (OVULASYON) OLMAZSA ADET GÖRÜLÜR MÜ?

Yumurtlancak olmad11 halde bir kad1n1n adet görebilmesi (mens, regl, menstruasyon) mümkündür. Bu tür kanancaklar çounlukla süre ve miktar olarak kad1n1n normal adet kanancaks1ndan farkl1d1r, genelde düzensiz vakitsiz kanancaklard1r, ancak normal adet zancakn1na denk gelebilir.

Kad1nlarda normal adet düzeni her ay bir gün gerçekle_en yumurtlancaklar (ovulasyon) sayesinde gerçekle_ir. Yumurtlancak olmayan aylarda adet yani vajial kanancak nas1l gerçekle_ir aç1klancakdan önce normal adet düzeni yani yumurtlancak ile gerçekle_en adetler nas1l oluyor aç1klancakk gerekir.

Yumurtlancak sayesinde gerçekle_en normal adet düzeni:

Kad1nlarda normalde her ay bir kere yumurtlancak olur ve bu yumurtlancak yakla_1k olarak iki adet kanancaks1n1n ortas1ndaki günlere denk gelir. Yakla_1k olarak adet kanancaks1 ba_lancakdan 4 gün önce yumurtlancak olur. Kad1nlar genelde 8- 3 günde bir adet görür. Bir adet kanancaks1n1n ba_lang1c1ndan bir sonraki adet kanancaks1n1n ba_lang1c1na kadar geçen döneme bir adet dönemi veya bir adet peryodu, bir adet döngüsü gibi isimler verilir. Kad1nda bir adet dönemi iki k1sma ay1l1r. Yumurtlancak gününden önceki dönem ve yumurtlancak gününden sonras1 dönem.

– Yumurtlancak gününden önceki döneme foliküler faz (proliferatif faz) denir, bu dönem adet kanancaks1n1n ba_lad11 gün ba_lar ve yumurtlancakn1n olduu gün biter. Bu dönemde yumurta hücresinin içinde bulunduu folikül kesesi giderek büyür ve östrojen hormonu salg1lar. Östrojen hormonunun etkisi ile bu dönemde rahim içi tabaka (endometrium) giderek kal1nla_1r. Bu dönemin sonunda olan yumurtlancak ile art1k östrojen hormonu azal1r ve progesteron hormonu artmaya ba_lar.

– Yumurtlancak gününden sonraki dönem luteal faz (sekretuar faz) diye adland1r1l1r. Bu dönem yumurtlancak ile ba_lar ve bir sonraki adet kanancaks1n1n ba_lancaks1na kadar sürer. Bu dönemin süresi ortalancak 4 gündür. Bu dönemde yumurtlancak sonras1 progesteron hormonu salg1s1 ba_lar ve progesteron hormonu rahim iç tabakas1n1n yap1s1n1 dei_tirir. Progesteron hormonu yumurtal1klarda korpus luteum (sar1 cisim) denilen yap1dan salg1lan1r, bu yap1 yumurtlancakn1n gerçekle_mesi sonras1nda folikülden (yumurtan1n içerisinde bulunan kese) meydana gelir. Yumurtlancakdan 4 gün sonra korpus luteum (sar1 cisim) gerilemeye, kaybolmaya ba_lar, bu nedenle progesteron hormonu azal1r. Progesteron hormonunun azalmas1 ile rahim iç tabakas1 kanancakya ba_lar ve adet görülür. Normal bir adet döngüsünde kanancakn1n olmas1n1n ba_l1ca nedenir budur, bu yüzden buna progesteron çekilme kanancaks1 denir.

Doum kontrol haplar1 veya adet düzenleyici baz1 hormon ilaçlar1n ile görülen adet kanancaks1n1n mekanizmas1 da normal adet kanancaks1ndaki progesteron çekilme kanancaks1 gibidir.

Yumurtlancak gerçekle_meden adet kanancaks1 nas1l olur?;

(Anovulatuar Kanancak)

Burada büyüyen yumurta hücresinin (folikül) salg1lad11 östrojen hormonu ile rahim iç tabakas1 kal1nla_1r, aynen yukar1da anlat1lan normal adet döngüsünde olduu gibi. Ancak adet döngüsünün ortas1nda gerçekle_en yumurtlancak (ovulasyon) olay1 gerçekle_mez. Bu nedenle östrojen etkisi azalmadan devam eder, progesteron hormonu etkisi ba_lancakz. (Progesteron etkisini ba_latan yumurtlancakd1r.) Bu durumda östrojen etkisi devam ettii için rahim iç tabakas1 (endometrium) normalden daha fazla kal1nla_maya devam eder ve bir süre sonra çok kal1n bir hale geldii için art1k beslenemez ve kanancak, dökülme ba_lar. Bu tür yumurtlancak olmadan kanancak olmas1na anovulatuar kanancak veya östrojen k1r1lma kanancaks1 denir.

Kanancakn1n _ekli, süresi, miktar1:

Yumurtlancak olmayan aylarda gerçekle_en adet kanancaks1 genelde normal zancakndan biraz daha geç ba_lar ve daha uzun sürer. Kanancak bazen leke, damla _eklinde olur, bazen a_1r1 kanancak olabilir. Genelde kad1n1n normal adetine göre miktar1, kanancak _ekli dei_kenlik gösterir. Ancak nadiren kanancak tam zancakn1nda ve normal miktarda da olabilir. Her zancakn farkedilmez. Bu aylarda hasta adet ortas1 dönemde yumurtlancak nedeniyle olu_an dei_iklikleri farketmez genelli
(göğüslerde dolgunluk, hassasiyet, vajinal akıntının artması, vücut ısısında artma).

Kimlerde görülür?

Anovulatuar kanancak (yumurtlancak olmadan kanancak olması) genelde adet kanancaksı başlayan ilk yıllarda, menopozun yaklaştığı yıllarda, polikistik over hastalarında görülür. Orta yaşlarda, adetleri çok düzenli kadınlarda da senede bir defa v.b nadiren meydana gelebilir. Stres, aşırı yorgunluk v.b etkenler neden olabilir.
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*