Yumurta çatlaması nedir?
YUMURTA ÇATLAMASI NEDİR?

KADINDA YUMURTA ÇATLAMASI NED0R?

Yumurta çatlancaks1 nedir?

Yumurta çatlancaks1 kad1nda yumurtan1n yumurtal1ktan d1_ar1ya sal1nmas1 demektir.

Yumurta çatlancaks1 = Yumurtlancak = Ovulasyon = Folikül çatlancaks1 = Folikül y1rt1lmas1 = Folikül rüptürü –; Bu terimler tancakmen ayn1 olay1 ifade ederler.

Yumurta çatlancaks1 sözü ile anlat1lan olayda asl1nda çatlayan veya y1rt1lan yumurtan1n kendisi deildir (yumurta hücresi deildir), yumurtan1n etraf1n1 saran foliküldür. Yumurta hücresi yumurtal1kta folikül denilen keseciklerin içerisinde bulunur. Yumurta hücresinin etraf1n1 saran folikül belli bir büyüklüe (genelde 8- mm) eri_tiinde y1rt1lmaya (çatlancakya) ba_lar ve içerisinde bulunan yumurta hücresi yumurtal1ktan d1_ar1ya sal1nm1_ olur. Bu yumurta hücresi tüp taraf1ndan yakalan1r ve sperm ile bulu_ursa gebelik (döllenme) meydana gelir. Yumurta yumurtal1ktan at1ld1ktan sonra yani yumurtlancak olduktan sonra çatlancak gibi bir duruma maruz kalmaz. Çatlancak olay1 zaten yumurtlancakn1n kendisidir.

Yumurtal1k çatlancaks1 nedir?

Yumurtal1k yani t1bbi ad1yla over denilen organ kad1nda yumurta hücrelerini içeren organd1r. Çatlayan yumurtal1k organ1n1n kendisi deildir, yumurta hücrelerini içeren folikül denilen keseciklerdir. Üstteki resimde yumurtal1k üzerinde bulunan bir folikülün çatlancaks1 neticesinde d1_ar1ya sal1nan bir yumurta hücresi görülmektedir.

Yumurta çatlancaks1 nas1l olur? Nas1l anla_1l1r? Belirtileri?

Yumurta çatlancaks1 yani yumurtlancak (ovulasyon) olduunda çatlayan folikülün içerisindeki s1v1 kar1n içerisine yani rahim ve yumurtal1klar1n etraf1na akt11 için genelde hafif bir ar1ya neden olur. Kad1nlar genelde yumurta çatlancaks1 olduunda kas1klar1nda tek tarafl1 veya iki tarafl1 bir ar1 hissederler ancak her yumurtlancak döneminde hissedilmeyebilir. Yumurtlancak günü yakla_1rken vajinal 1slakl1kta, ak1nt1da art1_ olur. Göüslerde hassasiyet, _i_me dolgunluk, vücut 1s1s1nda artma ve cinsel istekte artma yumurtlancak döneminde görülen dier belirtilerdir.

Yumurta çatlancaks1 kaç gün sürer?

Yumurta çatlancaks1 denilen olay bir anl1k bir olayd1r ancak yumurtal1ktan sal1nan yumurta en fazla -4 saat kadar ya_ayabilir. Bu nedenle yumurta çatlancaks1 olduktan sonra en fazla bir gün içerisinde gebelik _ans1 vard1r. Bu konuda daha detayl1 aç1klancakya buraya t1klayarak ula_abilirsiniz.

Yumurta çatlancaks1 için neler yap1lmal1?

Özellikle k1s1rl1k (infertilite) tedavisi göre hastalar taraf1ndan s1k sorulan bir sorudur bu. Bu konuda doktor önerisi ve ilaçlar1 d1_1nda hiçbir yöntem denenmemelidir. Bitkisel ilaçlar veya çe_itli isimlerle pazarlanan kürler bu konuda bir fayda salancakyaca1 gibi infertil hastalar1n çe_itli konularda zarar görmesini de salayabilir. Unutulmancakl1d1r ki bitkilerde hangi maddenin ne kadar bulunduunun bir standard1 yoktur ve infertilite gibi hassas bir konuda d1_ar1dan bu _ekilde al1nacak maddeler çok zararl1 olabilir. Bu tür bitki, ot, çay v.b uygulancaklardan kesinlike uzak durulmas1 gerekir.

Yumurta çatlancaks1 ne zancakn olur? Adetin kaç1nc1 günü?

Yumurtlancak olay1 yakla_1k olarak adet kanancaks1 ba_lancakdan 4 gün önce meydana gelir. Adetleri daha seyrek örnein 35 günde bir olan bir kad1nda yumurtlancak adet ba_lancaks1ndan gün sonra meydana gelir. Bu konuda ayr1nt1l1 aç1klancakya ve otomatik yumurtlancak (yumurta çatlancak) zancakn1 hesaplancak program1na buraya t1klayarak ula_abilirsiniz. Buna benzer _ekilde adetleri düzenli 8 günde bir olan bir kad1nda yumurta çatlancaks1 adet ba_lancaks1ndan 4 gün sonra olur, adetleri 3 günde bir olan bir kad1nda adet kanancaks1 ba_lad1ktan 6 gün sonra olur.

Yumurta çatlancaks1 ve hormonlar:

Yumurta çatlancaks1 (folikül rüptürü) adet döneminin ortas1na denk gelen günlerde östrojen (E, enstradiol) ve LH hormonlar1n1n düzeyinin maksimuma ula_mas1n1 (pik yapmas1) takiben meydana gelir. Estradiol (E) hormonunun pik yapmas1ndan -4 saat sonra LH hormonu pik yapar. LH hormonunun yükselmeye ba_lancaks1ndan 36 saat sonra (LH’n1n maksimal seviyeye ula_mas1ndan saat sonra) yumurta çatlancaks1 meydana gelir.;< büyüklüğe eriştiğinde HCG hormonu (Koriogonadotropin alfa) ;içeren ilaçlar uygulanır, bu ilaçlar olarak da adlandırılır. Bu ilacın özelliği kadın vücudunda bulunan LH hormonuna benzemesidir, bu nedenle LH yükselmesini taklit ederek yumurtanın çatlancaksını sağlar. Yumurta uygulandıktan yaklaşık 36 saat sonra yumurta çatlancaksı yani yumurtlancak (ovulasyon) meydana gelir.

Yumurta çatlancaksından sonra döllenme olması:

Yumurta çatlancaksından sonra salınan yumurta tuba (tüp) organı ile yakalanır ve yakın zancaknlarda cinsel ilişkide bulunulmuşsa veya aşılancak yapılmışsa sperm ile yumurta hücresi tüp içerisinde buluşur ve döllenme meydana gelir. Döllenme ile oluşan gebelik materyali rahim içerisine ilerleyerek yerleşir. Döllenme hakkında ayrıntılı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*