Uterin inkarserasyon
UTERİN İNKARSERASYON

0nkarsere (ingilizce:;incarcerate) s1k1_m1_, hapsolmu_, boulmu_, tuzaklanm1_ anlam1na gelir. 0nkarsere uterus

uterusun pelvis bo_luunda hapsolmas1 ve kar1n bo_luuna serbest olarak ç1kancakmas1 anlam1na gelir. S1kl1kla retrovert uterus durumunda meydana gelir. Normalde zaten pelvis bo_luunda bulunan uterus gebelik haftalar1 ilerledikçe büyüyerek yukar1 doru yükselir ve pelvisten ç1kar, kar1n bo_luunda büyümeye devam eder. 0nkarsere uterus 3 ila gebelikte bir görülür.

Normalde retrovert uterus yani uterusun serviksten geriye doru dönük olmas1 durumunda gebelik aylar1 ilerledikçe uterus öne doru bükülerek normal düz hale gelir, bu sayede pelvisten yukar1ya kar1n bo_luuna doru büyüyebilir. Nadiren retrovert uterus gebeliin büyümesiyle beraber düzelme hareketini yapancakz ve pelvis içerisinde geriye doru büyüyerek s1k1_1r. Promontoryum ile simfizis pubis aras1nda pelvis içerisinde hapsolur. Bu durumda uterus büyümeye devam ettikçe serviks ön taraftan yukar1ya doru uzancakya ve yükselmeye devam eder. Önce tarafta s1k1_an mesane de yukar1ya doru uzar. Yakla_1k 4 hafta civar1nda uterus tüm pelvisi doldurmu_ olur.

Uterin inkarserasyon klasik olarak retrovert uterus halinde görülse de çok daha nadiren antevert uterus vakalar1 da bildirilmi_tir. 0lk gebeliinde antevert inkarserasyon izlenen ve ikinci gebeliinde retrovert inkarserasyon ile nüks eden vaka bildirimi literatürde mevcuttur (kaynak). Anterior uterin inkarserasyon olarak da isimlendirilir (kaynak).

Semptomlar:

Pelvis içerisinde s1k1_an ve buray1 dolduran uterus mesane ve rektumu s1k1_t1r1r. 0drar yapmakta zorlanma, s1k ve az miktarda idrar yapma, kab1zl1k, bel ar1s1, pelvik ar1 meydana gelebilir.

Nadiren terme kadar hiç belirti vermeden ilerleyen uterin inkarserasyon vakalar1 olabilmektedir (kaynak).

Risk faktörleri:

Uterin inkarserasyon olu_mas1nda rol alan risk faktörleri: Uterusun retrovert olmas1, promontoriumun fazla ç1k1nt1l1 olmas1, sakral konkaviternin derin olmas1, pelvik adezyonlar, endometriozis, geçirilmi_ pelvik cerrahi, PID, büyük myomlar (kaynak), uterin malformasyon, uterin prolapsus. Baz1 inkarserasyon vakalar1nda hiçbir risk faktörüne rastlanmancakktad1r.

Tan1:

Gebeliin ikinci trimesterinde yukar1da anlat1lan belirtiler özellikle pelvik ar1 ve ciddi idrar yapma zorluu uterin inkarserasyon _üphesi yaratabilir.Ultrasonografide uterusun retrovert görüntüsü ve mesanenin yukar1 doru itelenmi_ obstrükte olmu_ görüntüsü tan1da önemlidir. MR da tan1da yard1mc1 olarak kullan1labilir (kaynak).

Takip ve Tedavi:

Uterin inkarserasyonun kendiliinden düzeldii görülebilir (kaynak). Manuel düzeltme uygulanabilir, gerekirse genel veya spinal anestezi alt1nda düzeltme uygulan1r (kaynak). Manuel düzeltme yani uterusu bat1n bo_luuna doru yerle_tirme her zancakn mümkün olmayabilir. Düzeltmenin mümkün olmad11 persiste vakalarda vajinal kanancak, a_1r1 ar1, erken doum, geli_me gerilii (uterin kanlanma bozuk olduu için) gibi komplikasyonlar meydana gelebilir. . haftadan sonra uygulanan düzeltme giri_imlerinde ba_ar1 _ans1 azal1r ve erken doum, membran rüptürü gibi komplikasyonlar1n geli_me riski artar. Uterusun normal pozisyona getirilmesi için rektosigmoidoskopi ile gaz verilerek kolonun _i_irilmesi baz1 vakalarda bildirilmi_tir (kaynak).

Bir uterin inkarserasyon vakas1nda doum sonras1 pulmoner emboli bildirilmi_tir ve bunun uterusun pozisyonundan kaynaklanan venöz staza bal1 olabilecei belirtilmi_tir (kaynak).

Yine nadiren mesanenin obstrüksiyonu ve a_1r1 geni_lemesi neticesinde mesane rüptürü meydana gelebilir.

Nadiren terme kadar tancakmen asemptomatik ilerleyen uterin inkarserasyon vakalar1 da mevcuttur (kaynak).

Düzelmemi_ persiste uterin inkarserasyonda normal vajinal doum mümkün deildir, sezaryen ile doum gerçekle_tirilir. Serviks ve vajinan1n a_1r1 yer dei_tirmesi nedeniyle uterin insizy
önerilmektedir (
kaynak).

Uterin sakkulasyon:

Persiste uterin inkarserasyon durumunda ön duvarın bir kısmı sakkulasyon (anevrizma benzeri genişleme, balonlaşma, divertikül) gösterebilir ve bu bölgeden fetus batın içerisine doğru ilerleme gösterebilir. Nadiren bu uterin sakkulasyon bölgesinden uterin rüptür meydana gelebilir.

Literatürde nadiren uterin inkarserasyon olmayan normal gebeliklerde de sakkulasyon bildirilmiştir ve buna çoğunlukla plasenta retansiyonunun eşlik ettiği belirtilmiştir (kaynak). Plasental retansiyon ve rüptür riskinden dolayı doğumdan önce uterin sakkulasyon tespit edilen vakalarda sezaryen uygulanması önerilmiştir.

Herni kesesi içerisinde inkarserasyon:

Uterin inkarserasyon yani hapsolma, sıkışma denilince klasik olarak pelvis içerisinde sıkışma anlaşılsa da benzer bir durum olan h
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*