DOLAR: 5.30 TL
EURO: 5.97 TL
film izle porno

Tüp bebek tedavisinin yan etkileri, zararları

3 yıl önce
318 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

TÜP BEBEK TEDAVİSİNİN YAN ETKİLERİ, ZARARLARI

TÜP BEBEK TEDAV0S0N0N VE KULLANILAN 0LAÇLARIN YAN ETK0LER0 VAR MIDIR?

Tüp Bebek Komplikasyonlar1:

T1pta her tedavi fayda beklentisi ile uygulan1r ancak beraberin de dü_ük de olsa baz1 riskleri, zararlar1 göze almay1 gerektirir. Yan etkisi olmayan bir ilaç veya tedavi hemen hemen hiç yoktur. Tüp bebek tedavisi (IVF, ICSI, Mikroenjeksiyon) günümüzde çocuk sahibi olancakyan çiftler için çok büyük faydalar salayan devrim niteliinde bir t1p uygulancaks1d1r. Tüp bebek tedavisi de çok nadir de olsa baz1 riskleri, yan etkileri dourabilir. Bunlar ne kadar ciddi yan etkilerdir ve ne oranda görülürler a_a1da tek tek aç1klanm1_t1r:

Tedavi ba_ar1s1zl11: Tüp bebek tedavisinde en s1k görülen istenmeyen durum budur. Tedavi ba_ar1s1zl11n1n nedenleri ve oranalr1 hakk1nda detayl1 bilgiye buraya t1klayarak ula_abilrisiniz.

Ovaryan Hiperstimulasyon Sendromu (OHSS): Bu konuda detayl1 bilgiye buraya t1klayarak ula_abilirsiniz. K1saca yumurta olu_turmak için verilen ilaçlar1n yumurtal1klarda fazla miktarda yumurta olu_umu ve kistlere neden olmas1yla olu_ur. Ciddi derecede OHSS tüp bebek tedavileri s1ras1nda %3-5 oran1nda olu_abilmektedir, hafif derecede OHSS’ye daha s1k rastlan1r. OHSS sadece tüp bebek tedavisinde olu_an bir durum deildir, yumurtlancak tedavileri ve a_1lancak hatta klomen tedavisi s1ras1nda nadiren olu_abilir.

0kiz, üçüz, dördüz yani çoul gebelikler: Çoul gebelikler tüp bebek tedavisinde istenmeyen bir durumdur çünkü çoul gebeliklerde bebeklerin ilerleyen gebelik aylar1nda erken doum v.b nedenlerle kaybedilme riski daha yüksektir. Çoul gebeliklerin ba_l1ca nedeni çok say1da embriyo transferi yap1lmas1d1r. Amrikada ve 0ngilterede tüp bebek uygulancaklar1 sonucu olan doumlarda ikiz oran1 %-35 civar1nda, üçüz oran1 %-7 civar1nda bildirilmi_tir. Ülkemizde bu yan etkisi önlemek ancakc1yla çok say1da embriyo transferi k1s1tlanm1_t1r, uygun hastalarda sadece tek embriyo transferine izin verilmektedir.

Yumurtal1klar1n dönerek burkulmas1 (over torsiyonu): Tüp bebek tedavisinde çok nadir görülen bir komplikasyondur. Özellikle OHSS geli_en hastalarda geli_me riski fazlad1r. Tüp bebek uygulancaklar1nda yakla_1k binde oran1nda görülür. Detayl1 bilgiye buraya t1klayarak ula_abilirsiniz.

Kanancak: Yumurta toplancak s1ras1nda meydana gelebilecek bir komplikasyondur vajinal kanancak. S1kl1kla vajene tampon yerle_tirilmesi ile k1sa sürede durur.

Enfeksiyon: Pelvik enfeksiyon (rahim ve yumurtal1klarla ilgili enfeksiyon) çok nadiren yumurta toplancak i_lemine bal1 geli_ebilir. Antibiyotik tedavisi uygulan1r

Kar1n organlar1nda yaralanma: 0drar torbas1, barsak ve rahime yak1n dancakrlarda çok nadiren yumurta topkancak i_lemi s1ras1nda yaralanma meydana gelebilir. Bunlar binde veveyaha az oranda görülebilen nadir komplikasyonlard1r.

D1_ gebelik: Bu konu ayr1nt1l1 olarak ayr1ca aç1klanm1_t1r, buraya t1klayarak ula_abilirsiniz.

Tüp bebek tedavisinde olu_abilecek dier problemler:

– Yumurta geli_memesi: 0laç tedavisi ile istenilen say1da yumurta geli_meyebilir.

– Yeterli yumurta toplanancakmas1: Ultras1nda görülen foliküllerden yeterince yumurta elde edilemeyebilir.

– Döllenme olu_mancaks1: Toplanan ve kültür ortam1na konulan yumurtalarda döllenme olu_mayabilir.

– Embriyonun rahime tutunancakmas1 (0mplantasyon ba_ar1s1zl11)

Bu problemler tedavinin iptal olmas1na ve ba_ar1s1zl1a neden olur. 0laç protokollerini veya ba_ka a_ancaklar1 dei_tirerek yeniden tüp bebek tedavisi yapmak gerekecektir.

Tüp bebek ve k1s1rl1k tedavisinde kullan1lan ilaçlar1n zararlar1 var m1?;Kanser yapar m1?;

Tüp bebek tedavisinde kullan1lan ilaçlar1n bu güne kadar kanser veya benzeri ciddi bir yan etkisi gösterilememi_tir. 0laçlara bal1 OHSS gibi geçici yan etkiler meydana gelebilmektedir, yukar1da aç1klanm1_t1r. 0laçlar1n uyguland11 cilt bölgesinde k1zar1kl1k gibi basit yan etkiler olu_abilir.

Tüp bebek yumurtal1klara zarar verir mi?;Yumurtal1k kapasitesi azal1r m1?

Tüp bebek tedavisinde uygulancaklar ve
Tüp bebek tedavisi erken menopoza neden olmaz.

Tüp bebek tedavisi erken menopoza neden olur mu?;

Tüp bebek tedavisinde uygulanan ilaçlar veya diğer basancakklar erken menopoza neden olmaz. Menopoz yaş ilerledikçe yumurtalık kapasitesinin azalmasına bağlı meydana gelir.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Bu site Turhost Web Hosting sistemini Kullanmaktadır.
Yukarı Çık
saglık saglık
escort porno porn sex hikayeleri avcılar escort avrupa yakası escort ataköy escort anadolu yakası escort maltepe escort halkalı escort göztepe escort şişli escort şirinevler escort pendik escort ataşehir escort kartal escort kadıköy escort mecidiyeköy escort ümraniye escort bakırköy escort taksim escort beylikdüzü escort antalya vip escort