Tüp bebek aşžamaları
TÜP BEBEK AޞAMALARI

TÜP BEBEK TEDAV0S0 AžAMALARI

Tüp bebek en k1sa tan1m1 ile kad1n1n yumurtal1klar1ndan özel yöntemlerle al1nan yumurtalar1n erkein spermi ile vücut d1_1nda laboratuvarda birle_mesinin yani döllenmesinin salanmas1 ve döllenme sonucu olu_an embriyonun anne rahmine konulmas1d1r. Anne rahmine yerle_tirilen embriyo geli_erek bebei olu_turacakt1r.

Tüp bebek uygulancaks1 iki farkl1 _ekilde yap1labilir:

– Klasik tüp bebek uygulancaks1 = IVF =;in-vitro fertilizasyon

2-;ICSI = Mikroenjeksiyon = 0ntrasitoplazmik sperm enjeksiyonu

Bu iki yöntemden ikincisi günümüzde daha yayg1n kullan1lan yöntemdir. 0kinci yöntemin avantaj1 sperm say1s1 az olan ve spermiogram sonucu kötü olan hastalarda avantaj salancaks1d1r. A_a1da s1ralanan tüp bebek a_ancaklar1 her iki yöntemde de büyük oranda ayn1d1r, aradaki tek fark _öyle özetlenebilir:

IVF ve ICSI yöntemiyle tüp bebek tedavisi a_ancaklar1ndaki fark nedir?

IVF yönteminde anneden al1nan yumurta hücresinin etraf1na laboratuvarda özel bir ortamda binlerce (5 bin) sperm hücresi konur ve bu spermlerden birisi kendi kendine yumurta hücresini döller.

ICSI yani dier ad1yla mikroenjekssiyon yönteminde ise yine vücut d1_1nda labarotuvar ortam1nda tek bir tane sperm hücresi al1narak mikroskopik yöntemlerle yumurta hücresinin içerisine verilir. Yani burada sperm yumurta hücresinin içerisine;;kendi kendine girmez. Bu fark d1_1nda dier a_ancaklar her iki yöntemde ayn1d1r.

TÜP BEBEK TEDAV0S0N0N AžAMALARI:

Farkl1 kaynaklarda bu a_ancaklar1n say1s1 farkl1 olabilir, baz1 a_ancaklar birle_tirilmi_ olarak tek basancakkta anlat1lm1_ olabilir ancak her merkezde ayn1 a_ancaklar uygulan1r. A_ancaklar burada 5 k1sma ayr1larak anlat1lm1_t1r.;Her bir a_ancak hakk1nda detayl1 bilgilere bu sayfan1n en alt1ndaki linklerden ula_abilirsiniz.

B0R0NC0 AžAMA: 0lk muayene ve çiftin deerlendirilmesi:

Bu a_ancakda çiftin geçmi_te gördüü tedaviler ve gebelik, doum, dü_ük hikayeleri dinlenir. Eski tahliller ve film sonuçlar1 deerlendirilir. Bunlara göre tüp bebek tedavisi planlan1r ve tedavinin ba_layaca1 gün belirlenir.

0K0NC0 AžAMA: ;Yumurtal1klar1n uyar1lmas1 ve yumurta olu_turulmas1 :

Bu a_ancakda yumurtal1klarda çok say1da yumurta olu_turmak için yumurta geli_tirici ilaçlar (ine tedavisi) uygulan1r. Çok say1da yumurta olu_turulmak istenmesinde ancakç çok yumurta ile çok embriyo olu_turmak ve iyi embriyolar1n seçilerek rahme konulmas1d1r. Bu nedenle bir deil birden fazla yumurta olu_turulmak istenir.

ÜÇÜNCÜ AžAMA: Yumurta toplancak i_lemi (OPU):

Bu a_ancakda geli_en yumurtalar toplan1r ve laboratuvarda döllenme için saklan1r. Bu esnada erkek de sperm verir. Sperm veremeyen erkeklerden mikro TESE yöntemi ile sperm al1n1r.

DÖRDÜNCÜ AžAMA: Döllenme (IVF veya ICSI yöntemi):

Bu a_ancakda toplanan yumurtalar ve elde edilen spermler ile döllenme (fertilizasyon) i_lemi gerçekle_tirilir. Döllenen yumurtalar laboratuvarda saklan1r.

BEž0NC0 AžAMA: Embriyonun rahim içerisine transferi:

Bu a_ancakda laboratuvarda saklanan döllenmi_ yumurtalar rahim içerisine be_ on dakika süren, ar1s1z bir i_lemle yerle_tirilir. Döllenme sonras1 yumurtalar iki üç gün laboratuvarda bekletildikten sonra transfer edilirler. Transfer i_leminden 2 gün sonra gebelik testi yap1larak hamileliin olu_mas1 kontrole edilir.

Tüp bebek a_ancaklar1 ne kadar zancakn al1r, kaç gün sürer?

Bir çok kad1n veya erkek çal1_t11 için veya tedaviye _ehir d1_1nda bir merkezde kat1laca1 için tüp bebek tedavisinin ne kadar sürecei onlar için önemli bir konudur. Erkek için süre konusu daha rahatt1r çünkü erkek isterse sadece ilk muayene görü_mesinde (. a_ancak) ve döllenme (4. a_ancak) basancak1nda birer gün tüp bebek merkezinde bulunmas1 yeterlidir. Kad1n ise her a_ancakda bulunmal1d1r. Olaanüstü bir durum gerçekle_medikçe tüp bebek tedavisinin hiçbir a_ancaks1nda hastanede yatmak gerekmez, tedaviler ayaktan hastaneye gelip giderek yap1l1r. Ba_1ndan sonuna kadar tüm tedavi yakla_1k bir ay sürer.

K1saca a_ancaklar1n süresini özetlemek gerekirse
terihte ikinci a_ancakya ba_lan1r ve ortalancak 5 gün kadar sürer.

– Üçüncü a_ancakdaki yumurta toplancak i_lemi ortalancak yar1m saat sürer, sonrs1nda -2 saat dinlenerek uygulancak merkezinden ayr1labilirsiniz. Bu esnada döllenme i_lemi gerçekle_tirilir ve döllenen yumurtalar inkübatörde saklan1r.

– Yumurta toplancak i_leminde ortalancak 2-3 gün sonra tekrar tüp bebek merkezine gitmeniz gerekecek çünkü embriyo rahim içerisine transfer edilecektir, bu i_lem 5- dakika kadar sürer ve i_lem sonras1 bir iki saat dinlenerek tüp bebek merkezinden ayr1labilirsiniz.

– Sonras1nda gebelik testi yap1lana kadar çiftler serbesttir. Transfer gününden 2 gün sonra gebelik testi için merkeze ba_vurman1z gerekir veya bu testi bulunduunuz yerdeki sal1k kurulu_lar1nda da yapt1rabilrisiniz. Her hastanede yap1lan normal gebelik testidir bu, farkl1 bir test deildir.

Tüp bebek tedavisi ade
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*