DOLAR: 5.27 TL
EURO: 5.95 TL
film izle porno

Sezaryen doğum ameliyatı

3 yıl önce
274 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

SEZARYEN DOĞUM AMELİYATI

SEZARYEN 0LE DOUM

Sezaryen vaginal yoldan domas1 mümkün olmayan bebeklerin, kar1n duvar1 ve uterus aç1larak dourtulmas1n1 salayan bir ameliyatt1r.

Abdominal doum, Cesarean section gibi isimler de verilir. Doru yaz1l1_1 sezaryen _eklindedir.

Kesi kas11n hemen üzerindeki kar1n bölgesinden yap1l1r. Uterus aç1l1r ve amniotik s1v1 bo_alt1larak çocuk dourtulur.Bebein az1 ve burnu s1v1lardan temizlenir ve umblikal kord klempe edilerek kesilir. Bebek solunumunun normal olduunda emin olmak için bir pediatriste teslim edilir.

Sezaryende ne tür anestezi verilebilir?

Sezaryen ameliyatlar1nda anestezi verilmesi _artt1r. Verilen anestezi genel anestezi olabilecei gibi, anne aday1n1n sadece belden a_a1s1n1 uyu_turan spinal veya epidural anestezi de olabilir. Spinal veya epidural anestezi verilen anne adaylar1; ameliyat süresince ar1 duymancakkta, ancak bebei uterustan ç1kar ç1kmaz görebilmekte, alancaks1n1 i_itebilmektedirler. Ayr1ca; ameliyat sonras1nda bebekleriyle daha k1sa sürede ilgilenebilmektedirler. Genel anestezi almayan bebekler daha aktif olmaktad1rlar.

Hangi durumlarda sezaryen yap1l1r?

Bebein ba_1 ile doum kanal1 aras1nda uyu_mazl1k varsa; ba_ doum kanal1ndan geçemeyecek kadar büyük veya doum kanal1 normalden dar ise vaginal doum mümkün deildir.

– ;Daha önceden uterus üzerinde iz b1rakan sezaryen yada rahimden ur alma (myomektomi) ameliyatlar1 geçirmi_se, vaginal doum s1ras1nda eski ameliyat yerinden uterus y1rt1labilir.

– ;Su kesesinin aç1lmas1ndan sonra göbek kordonu vajenden d1_ar1 sarkabilir. D1_ar1ya ç1kan göbek kordonundaki anne ile bebek aras1nda oksijen al1_veri_ini salayan dancakrlar büzülerek bebein k1sa sürede ölümüne neden olur. Bebei kurtarmak için acilen sezaryen ameliyat1 gereklidir.

– ;Normalde ba_ ile gelen bebein, herhangi bir nedenle kol, omuz veya yüzü ile gelmesi halinde vaginal doum imkans1zd1r.

– ;Plasentan1n; doum kanal1n1 kapatacak _ekilde uterusun alt k1sm1na yerle_mesi yani önde gelmesi halinde mutlaka sezaryan gerekir. Plasentan1n yerle_me yeri ultrasanografi ile belirlenir.

-;Plasentan1n bebein doumundan önce yerinden ayr1lmas1 halinde bebek, kan kayb1ndan ölür, vakit kaybetmeden sezaryen yap1l1r, bebek kurtar1lmaya çal1_1l1r.

– ;Bebein; doum ar1lar1 s1ras1nda s1k1nt1ya girmesi kalp at1_lar1n1n bozulmas1 halinde sezaryen ameliyat1 yap1l1r. (Fetal Distres)

-;0kiz ve üçüz gibi çoul gebeliklerde

Doum eyleminin a_1r1 uzancaks1, çok yava_ ilerlemesi

Annede aktif HSV (herpes), HPV (siil, kondilom), HIV (aids) enfeksiyonlar1

Sezaryenin riskleri:

Sezaryenle doum çok güvenli bir prosedür haline gelmi_tir. Sezaryen doumu ile ili_kili anne ölümü gibi ciddi komplikasyonlar1n oran1 oldukça dü_üktür. Buna ramen vajinal doum sonras1na oranla sezaryenle doum sonras1nda daha yüksek baz1 riskler vard1r:

Anestezi nedeniyle olu_an riskler:

0laç reaksiyonlar1

Solunum problemleri

Cerrahi ile ili_kili riskler:

Kanancak

Enfeksiyon

Sezaryene özel ek riskler:

Safra kesesi veya uterus enfeksiyonu

0drar kanallar1nda hasar

Bebekte hasar

Annenin isteine bal1 sezaryen yap1labilir mi?

Asl1nda bu sorunun pek çok etik, sosyal ve kanuni çeli_kileri mevcuttur. Hasta kendi kendine sezaryen karar1n1 verebilecek yeterli donan1mda m1? Eer hasta kendi isteiyle sezaryen olduktan sonra, sezaryene bal1 bir sorun ç1karsa, bunun sorumlusu doktor deil midir? Bu hususta bir de operasyonun mali yükü mevcuttur elbette ki. Günümüzde devlet hastanelerinde istee bal1 sezaryen yap1lmancakktad1r. Ancak devlet hastanelerinin çounda sezaryen operasyonu için yeterli teknik altyap1 ve personel mevcuttur. Ba_l1ktaki sorunun hala kesin bir cevap olmad11 çok a_ikard1r. Ancak her iki doum _eklinin de kendince riskleri mevcuttur. Asl1nda dünyaya gözlerini yeni açmak üzere olan bebek ve anne için doum _eklini belir
gözönünde bulundurularak; doktor ve ailenin beraber karar vermeleri gerekmektedir.

Sezaryen olanlar sonraki gebeliklerde normal doğum yapabilir mi?

Sezeryanla doğum yapan annelerin yaklaşık 2/3’ü başarılı bir şekilde sonradan vajinal doğum yapabilirler. Bununla beraber az da olsa vajinal doğum girişimlerinde uterin rüptür (rahimde yırtılma) riski vardır. Bu risk anne ve bebek için çok tehlikeli olabilir. O yüzden günümüzde sezaryen geçirmiş kadınlar bir dahaki gebeliklerinde normal doğurtulmazlar. Detaylı bilgi için tıklayınız ;;

Sezaryende profilaktik antibiyotik kullanımı:

ACOG practice bulletin (211) önerileri:

– Bütün sezaryen ameliyatlarında proflaktik antbiyotik önerilir. Cilt kesisinden 6 dakika önce antibiyotiğin yapılması uygundur.

– İlk kuşak sefalosporin antibiyotikler alerji

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Bu site Turhost Web Hosting sistemini Kullanmaktadır.
Yukarı Çık
saglık saglık
escort porno porn sex hikayeleri avcılar escort avrupa yakası escort ataköy escort anadolu yakası escort maltepe escort halkalı escort göztepe escort şişli escort şirinevler escort pendik escort ataşehir escort kartal escort kadıköy escort mecidiyeköy escort ümraniye escort bakırköy escort taksim escort beylikdüzü escort antalya vip escort