DOLAR: 5.27 TL
EURO: 5.95 TL
film izle porno

Preeklampsi (gebelik zehirlenmesi)

3 yıl önce
260 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

PREEKLAMPSİ (GEBELİK ZEHİRLENMESİ)

PREEKLAMPS0 NED0R?

Halk aras1nda gebelik zehirlenmesi (hamilelik zehirlenmesi) diye adland1r1lan hastal11n as1l ad1 preeklampsidir. Bu hastal11n gerçek anlamda bir zehirlenme ile hiçbir ilgisi yoktur ve esas olarak gebelikte tansiyon yükselmesi ile karakterizedir. Gebelik zehirlenmesi yüksek tansiyon, el ayak ve yüzde _i_lik (ödem), idrarda fazla miktarda protein at1l1m1 ile karakterize bir hastal1kt1r.

Preeklampsi hafif ve _iddetli olmak üzere ikiye ayr1l1r:

Hafif preeklampsi de tansiyon 4/9 mmHg veya üzerinde seyreder. 0drarda protein at1l1m1 hafif preeklampside az iken (günde 3 mg’dan fazla), _iddetli preeklampside günde gramdan fazla protein idrarla at1l1r. židdetli preeklampside tansiyon 6/ mmHg’ n1n üzerindedir. Buna idrarda fazla protein at1lmas1 (albuminüri), karacier fonksiyon testlerinde yükselme, trombosit say1s1nda azalma, kal1c1 ba_ ar1s1, görme bozukluu, karacier bölgesinde ar1 gibi bulgular da eklenebilir.

Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) gebelikte sara nöbetine benzer nöbetlere neden olabiliri buna eklampsi denir. Eklampsi hakk1nda ayr1nt1l1 bilgiye buraya t1klayarak ula_abilirsiniz.

Gebelik zehirlenmesi (hamilelik zehirlenmesi) te_his ve takibinde en önemli nokta dikkatli bir _ekilde tansiyon ölçümü yap1lmas1d1r. Hafif preeklampside (hafif gebelik zehirlenmesinde) tansiyon yani kan bas1nc1 4/9 mmHg üzerindedir. židdetli preeklampside ise 6/ mmHg üzerindedir. Tansiyon ölçümü d1_1nda idrar dahlilleri, idrarda protein (albumin) düzeyi, kan tahlilleri (özellikle karacier ve böbrek fonksiyon testleri), göz dibi muayanesi tan1da ve takipte uygulan1r.

Preeklampsi kimlerde daha s1k görülür? (Risk faktörleri)

A_a1daki durumlar hamile bir bayanda preeklampsi görülme riskini artt1r1r.

– 0lk gebelik (nulliparite)

– 0leri anne ya_1 (35 üstü)

– Önceki gebelikte preeklampsi öyküsü

– Gebelikten önce hipertansiyon öyküsü, kronik hipertansiyon

– Ailede preeklampsi öyküsü

– Kötü obstetrik öykü (daha önceki gebeliklerde anne karn1nda bebek ölümü, geli_me gerilii, dekolman v.b)

– Çoul gebelik (0kiz, üçüz) gebelik

– T0p Diyabet

– Böbrek hastal11

– ži_manl1k

– Ba1_1kl1k sistemi bozukluklar1

– Trombofili (p1ht1la_ma bozukluklar1), Faktör-5 Leiden mutasyonu

– Antifosfolipid antikor sendromu

– Mol hidatiform

– Annede böbrek hastal11

Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) ne kadar s1k görülür?

Gebelik zehirlenmesi tüm gebeliklerin %5-‘unda görülen yayg1n bir hastal1kt1r.;Gebelik zehirlenmesi (preeklampsi) vakalar1n1n yakla_1k dörtte üçü hafif, dörtte biri _iddetli derecededir.

Preeklampsi geli_en gebeliklerde annedeki dei_iklikler:

– Böbrekte klasik patolojik lezyon gelomerülokapiller endoteliozistir.

– En erken bozulan laboratuar bulgusu plazma ürik asit düzeyinde artmad1r ancak tan1 kriteri olarak kullan1lmaz.

– Plazma kreatinin düzeyi artar.

– Proteinüri meydana gelir.

– Gebelikte yakla_1k yüzde 5 oran1nda artan glomerüler filtrasyon oran1 (GFR) preeklamptik gebelerde azal1r, böbrek kan ak1m1 azal1r.

– Trombositopeni

– Mkroanjiopatik hemolitik anemi: A_1r1 hemoliz olursa hemoglobinemi, hemoglobinür, hiperbilirubinemi ve haptaglobulün seviyesinde azalma izlenir.

– HELLP sendromu geli_ebilir.

– Hipertansiyon nedeniyle kardiyak afterload artar.

– Dancakr içi s1v1 azal1r ve ektravasküler alana s1v1 geçi_i olur, bu nedenle kardiyak preload azal1r.

– Ekstraselüler s1v1 miktar1 artar

– Plazma onkotik bas1nc1 azal1r

– Kardiyak output azal1r (normalde gebelikte artar).

– Hemokonsantrasyon meydana gelir.

– Kan hacmi azal1r, bu nedenle preeklamptik gebeler kan kayb1n1 daha az tolere edebilir.

– Karacierde periportal hemoraji izlenebilir. HELLP sendromu geli_irse subkapsüler hematom ve rüptür meydana gelebilir.

– Görme bozukluu (bulan1k görme, diplopi)

– Uteroplasental yetmezlik, dekolman plasenta

– Bebekte IUGR riski, perinatal mortalite morbidite artar.

EK B0LG0LER:

– Preeklampsi genç
preeklampsi ile direkt ilişkili bir risk faktörüdür.

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Bu site Turhost Web Hosting sistemini Kullanmaktadır.
Yukarı Çık
saglık saglık
escort porno porn sex hikayeleri avcılar escort avrupa yakası escort ataköy escort anadolu yakası escort maltepe escort halkalı escort göztepe escort şişli escort şirinevler escort pendik escort ataşehir escort kartal escort kadıköy escort mecidiyeköy escort ümraniye escort bakırköy escort taksim escort beylikdüzü escort antalya vip escort