DOLAR: 5.27 TL
EURO: 5.95 TL
film izle porno

Ovulasyon (yumurtlama) testi

3 yıl önce
286 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

OVULASYON (YUMURTLAMA) TESTİ

YUMURTLAMA GÜNÜ BEL0RLENMES0 0Ç0N TESTLER

Yumurtlancak yani ovulasyon normalde her adet döneminin ortas1nda yumurtal1klardaki folikül denen keseciklerden yumurtan1n sal1nmas1d1r. Evde bayanlar1n kendi kendine yapabildikleri ovulasyon testleri yumurtlancak gününü belirleyerek bu güne yak1n zancaknda ili_kide bulunmak suretiyle hamilelik _ans1n1 artt1rmak için kullan1l1r. Evde yap1lan ovulasyon testlerinin hangi mekanizmayla çal1_t11n1n anla_1lmas1 için öncelikle yumurtlancak nas1l olur ve adet döngüsü her ay nas1l gerçekle_ir bunun bilinmesi gerekir.

Ovulasyon (yumurtlancak) ve adet döngüsü nas1l , ne zancakn olur?

Adet kanancaks1n1n ba_lad11 gün bir adet döneminin (döngüsünün) ba_lang1c1d1r ve toplam adet dönemi yakla_1k ay sürer. (Adet döneminden kas1t sadece kanancakn1n olduu günler deil, bir adetin ilk gününden sonraki adetin ilk gününe kadar geçen ortalancak ayl1k dönemdir.) Bu dönemin ba_lang1c1nda beyinde hipofizden salg1lanan FSH hormonu artar ve yava_ yava_ yumurtan1n büyümesini salar. Büyüyen yumurta folikülünden östrojen hormonu salg1lan1r ve bu hormon da FSH gibi giderek artar. Adet döneminin ortas1na gelindiinde (yani adet kanancaks1 ba_lad1ktan 4 gün sonra) FSH ve östrojen hormonu en yüksek seviyelere ç1km1_ olur, bu s1rada ayr1ca hipofizden LH hormonu salg1lanmas1nda ani bir art1_ olur. Bu ani LH hormonu art1_1 (LH piki) ovulasyonu yani yumurtlancaky1 salayan ana mekanizmad1r. LH art1_1ndan 24-36 saat sonra ovulasyon olur. 0drarda yap1lan ovulasyon testleri bu LH art1_1n1 saptar. Tükrükte yap1lan testler de östrojenin artmas1na dayan1r. Ovulasyon gerçekle_tikten sonra östrojen, FSH, LH hormonlar1 azal1r, progesteron hormonu artmaya ba_lar. Ovulasyondan sonra yumurtan1n bulunduu folikül korpus luteum’a dönü_ür ve progesteron buradan sal1n1r. Eer gebelik olu_mazsa progesteronun daha sonra azalmas1 yeni adet kanancaks1n1 ba_latacakt1r. Eer hamilelik olu_ursa progesteron gebeliin rahim içerisinde devam1n1 salayacakt1r ve azalancakdan salg1lanmaya devam edecektir.

0drarda yap1lan ovulasyon (yumurtlancak) testi, ;(LH testi):

0drarda yap1lan yumurtlancak testi yukar1da anlat1lan LH ;hormonu art1_1n1 saptar. LH hormonu kanda artt11nda idrara da geçer. 0drardaki bu LH art1_1n1 yakalancakk için yumurtlancak gününe yak1n günlerde her gün bu test yap1lmal1d1r. Bunun için adeti ayda bir düzenli olanlar adet kanancaks1 ba_lad1ktan 2 gün sonra teste ba_layarak gün boyunca her gün test yapabilirler. Ancak adet dönemi uzunluu farkl1 olan kad1nlar için test ba_lancak zancakn1 dei_ecektir. Bunun için sadaki tabloya bak1n1z. Örnein adet dönemi uzunluu yani bir adet kanancaks1n1n ilk gününden dier adet kanancaks1n1n ilk gününe kadar olan süre 3 gün olan ki_iler teste adet kanancaks1n1n ilk gününden saymaya ba_layarak 8. gün ba_lancakl1d1rlar, gün test yapmal1d1rlar. Çünkü bu kad1nlarda yumurtlancak daha geç ba_layacakt1r. Yumurtlancak yakla_1k olarak adet kanancaks1 4 gün önce gerçekle_ir. Adetlerii çok düzensiz olan bayanlarda yumurtlancak gününün tahmin edilmesi zordur, bu durumlarda teste ne zancakn ba_layaca1n1z konusunda doktorunuza dan1_mal1s1n1z.

Ovulasyon testi (kiti) nas1l kullan1l1r? Nas1l yap1l1r?

Testlerin markas1na göre yap1l1_ ve okunu_ _ekilleri dei_ebilir. Baz1lar1nda idrar kab1n içerisine konur ve test çubuu (ovulasyon kiti) idrara bat1r1l1r. Baz1lar1nda idrar yaparken akan idrara test çubuu tutularak yap1l1r. Testin yap1l1_ ve okunma kurallar1 ürünlerin kutusunda detayl1 olarak yazmaktd1r, o kurallara göre dikkatli _ekilde uygulancakl1s1n1z. Test için sabah ilk idrar1 kullanmancakl1s1n1z, bu yan1lt1c1 olabilir. Daha sonraki idrarlar kullan1labilir. Alkol, sigara, antibiyotik, ar1 kesici, fitil (ovul) v.b testi etkilemez ancak yumurtlancak tedavisi için kullan1lan hormon ineleri (çatlatma inesi) gibi ilaçlar testi etkileyip yan1ltabilir. Çok su ve s1v1 g1dalar al1nmas1 idrar1 dilüe edecei için idrardaki LH konsantrasyonu azal1r ve test yanl1_ negatif ç1kabilir, bu nedenle testi yapmadan önce 2 saat fazla s1v1 almancakl1s1n1z.

Ovulasyon testi pozitif sonuç verdiinde:


olmayacağını gösterir. Eğer test pozitif (olumlu) çıkarsa yani LH artışı saptanırsa bu ortalancak 24-36 saat sonra yumurtlancak olacağı anlamına gelir. Bu durumda yumurtlancak testini uyguladıktan 24 saat sonra ilişkiye girmeniz uygun olacaktır. Çünkü yumurtlancak LH artışından 24-36 saat sonra gerçekleşir ve yumurta hücresi 24 saat canlı kalabilir.

Sperm ortalancak 3 gün canlı kalabilir, kadının yumurtası ise ortalancak gün canlı kalablir. Bu nedenle insanlar tam yumurtlancak gününde ilişkide bulunmasalar bile hamilelik oluşabilir. Örneğin ayın ‘unda yumurtlancak olacak bir kadında ilişki ayın 7-8’inde olsa bile sperm 3 gün yaşayabileceği için gebelik oluşabilir. Aynı şekilde ilşki ayın ‘inde olsa bile yumurta hücresi 24 saat canlı kalabileceği için gebelik oluşabilir. Bu nedenle kadının her adet döngüsünde hamile kalabileceği yumurtlancak öncesi ve sorasını kapsayan yakla

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Bu site Turhost Web Hosting sistemini Kullanmaktadır.
Yukarı Çık
saglık saglık
escort porno porn sex hikayeleri avcılar escort avrupa yakası escort ataköy escort anadolu yakası escort maltepe escort halkalı escort göztepe escort şişli escort şirinevler escort pendik escort ataşehir escort kartal escort kadıköy escort mecidiyeköy escort ümraniye escort bakırköy escort taksim escort beylikdüzü escort antalya vip escort