Over (yumurtalık) rezervi değerlendirilmesi
OVER (YUMURTALIK) REZERVİ DEĞERLENDİRİLMESİ

YUMURTALIK KAPAS0TES0

Over rezervi kad1n1n yumurtal1klar1nda bulunan foliküllerin (yumurtalar1n) say1 ve kalitesini ifade eder. Ba_ka bir ifadeyle kad1n1n dourganl1k potansiyelidir yani hamile kalma kapasitesidir. Over (yumurtal1k) rezervi yüksek olan kad1n1n yumurtal1klar1nda foliküller fazla ve kalitelidir, gebe kalma _ans1 yüksektir. Over rezervinin azalmas1nda etkili bir çok faktör olmakla beraber en önemli faktör ya_t1r. ya_1n ilerlemesiyle özellikle 35 ya_1ndan sonra over rezervinde azalma ba_lar, 4 ya_1ndan sonra bu azalma daha da h1zlan1r. Ya_ ilerledikçe kad1n1n overlerinde folikül say1s1 ve yumurta kalitesi azal1r. Over rezervi azalan kad1nda kendiliinden veya tedavi ile gebelik olu_ma _ans1 azal1r, ayr1ca gebelik olu_tuunda dü_ük olma riski de artar.

Over rezervinin deerlendirilmesi için bazi yöntemler ve tahliller vard1r. Özellikle çocuk sahibi olmak için tedavi görecek çiftlerde over rezervinin deerlendirilmesi önemlidir. Over rezervi deerlendirilmesinde elde edilen sonuç infertilite (k1s1rl1k) tedavisi için uygulanacak yöntem hakk1nda ve çiftin çocuk sahibi olma _ans1 hakk1nda önemli bilgiler verir.

Kimlerde over rezervi deerlendirilmesi önerilir:

– Aç1kanancakyan infertilite (k1s1rl1k) olanlar

– 35 ya_ üzerinde

– Yumurtal1klarla ilgili ameliyat geçirenlerde

– Ovu_asyon indüksiyonu (yumurtlancak) tedavilerine cevap vermeyenlerde

Over rezervinin azalmas1na yol açan faktörler:

– Ya_1n ilerlemesi

– Sigara

– Obezite

– Yumurtal1klar1n al1nd11 veya sadece kistlerin ç1kar1ld11 ameliyatlar

– židdetli endometriozis

– Kemoterapi ve rasyoterapi

– Erken menopoz (prematür ovaryan yetmezlik, POF)

(Doum kontrol hap1 ve dier korunma yöntemleri over rezervini etkilemez, k1s1rl1a neden olmaz.)

OVER REZERV0N0N DEERLEND0R0LMES0NDE KULLANILAN TESTLER VE YÖNTEMLER:

Adetin 3. günü bazal FSH ölçümü:;

Adetin 3. günü kan tahlilinde belirlenen FSH hormonu düzeyi over rezervi hakk1nda bilgi verir. FSH deerinin 8- IU/L üzerinde olmas1 over rezervinin azald11n1 gösterir. FSH ne kadar yüksekse over rezervi o kadar kötüdür. ‘nin üzerinde FSH deerlerinde gebelik ve bebek sahibi olma _ans1 çok dü_üktür. FSH düzeyi yüksek olan hastalar1n tüp bebek uygulancaklar1nda da daha az folikül geli_ir ve daha az yumurta (oosit) toplan1r. FSH yükselmesi hakk1nda detayl1 bilgi için t1klay1n.

Baz1 hastalarda FSH düzeyi bir adette yüksek ba_ka bir adette normal tespit edilebilir. Bu durumlarda kötü olan yüksek deerin prognozu belirledii yani bu hastalarda gebelik _ans1n1n dü_tüü tespit edilmi_tir.

Adetin 3. günü E (Estradiol, Östrojen) ölçümü:

FSH ölçümü kadar güvenilir bilgi vermese de östrojen düzeyinin yüksek olmas1 da (45’den büyük) over rezervinin kötü olduunun bir belirtecidir. Ancak tek ba_1na E ölçümü bir kriter olarak al1nmaz, FSH ve CC test daha güvenilir bilgi verir.

Klomifen sitrat testi (CC Test):

Bu testte adetin 3. ve . günleri kanda FSH hormon düzeyi bak1l1r. Bu arada adetin 4. ve 9. günleri aras1nda 5 gün süreyle hasta günde mg klomifen sitrat (klomen, serophene.. v.b) kullan1r. Bu testte 3. gün ve . gün bak1lan FSH deerlerinin toplam1 6’dan fazlaysa (veya . gün FSH deeri ‘dan yüksekse veya . gün FSH bazal 3. gün FSH’dan yüksekse) over rezervinin kötü olduu dü_ünülür.

CC test 3 ya_1n üzerindeki hastalarda ve aç1klanancakyan infertilite hastalar1nda over rezervinin deerlendirilmesi için özellikle önerilir.

0nhibin B seviyesi:

0nhibin B overlerde granüloza hücrelerinde üretilir. FSH hormonunu bask1lay1c1 etkisi vard1r. 0leri ya_ ve over rezervinde azalmayla beraber inhibin-B seviyesi azal1r ;ve FSH artar. Adetin 3. günü 0nhibin B düzeyinin 45 pg/ml’den dü_ük olmas1 kötü over rezervi göstergesidir.

AMH (Anti-müllerian hormon):

0nhibin B gibi overlerde granüloza hücrelerinde sentezlenir. Over rezervi azald11nda AHM seviyesinde dü_ü_ izlenir. Over rezervinin güvenilir bir göstergesidir. Dierlerinin aksine 3. gün bak1lmas1 _art deildir, adet sik

Progesteron over rezerv tayininden ziyade yumurtalancaknın varlığının tespit edilmesi için adetin . günü bakılır sıklıkla, 3 ng/ml üzerinde olması yumurtlancak (ovulasyon) olduğunu destekler. Ancak birtakım araştırmalarda CC test ile birlikte . gün progesteron seviyesinin de değerlendirilmesinin CC test güvenilirliğini arttırdığı sonucu bildirilmiştir. . gün progesteron düzeyi . ng/ml üzerinde saptanan hastalarda CC test normal bile olsa gebelik şansının düşük olduğu tespit edilmiştir.

Ultrasonda antral folikül (yumurta) sayılması:

Transvajinal ultrasonografi ile overlerde bulunan antral foliküllerin (küçük yumurtaların) sayılması over rezervi hakkında oldukça güvenilir bilgiler verir. Her iki overde toplam 7- tane antral folikül olması over rezervinin iyi olduğunu gösterir. İki yumurtalıkta toplam antral folikül sayısı 7’den azsa over
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*