Menopozda bitkisel ilaçlarla tedavi
MENOPOZDA BİTKİSEL İLAÇLARLA TEDAVİ

MENOPOZ SIKINTILARINA B0TK0SEL ÇÖZÜM

Menopoz tedavisinde (ate_ basmas1) bitkisel ilaçlar kullan1labilir mi?Menopozda görülen ate_ basmas1 (s1cak basmas1), terleme, yüzde ve vücudun dier bölgelerinde yanma, k1zarma gibi _ikayetler hafif boyutta olduunda baz1 ya_am tarz1 dei_iklikleri, fiziksel aktivite, egzersiz, s1cak yerlerde bulunmancak, baharatl1 ve ac1l1 yiyeceklerden kaç1nma gibi öneriler çou zancakn hastalar1n rahatlancaks1 için yeterli olabilmektedir, bu nedenle _ikayetleri hafif olan hastalarda hormon ilaçlar1 veya bitkisel ilaçlar1n kullan1lmas1 önerilmez. ;Ancak bu tür _ikayetler _iddetli olduunda en etkili tedavi yöntemi hormon ilaçlar1d1r. Hormon ilaçlar1n1n kullan1m1 her zancakn her hastada mümkün olmayabilir veya baz1 risklerinden dolay1 hasta kullanmak istemeyebilir. Çe_itli nedenlerle hormon ilaçlar1n1n kullan1lancakd11 durumlarda bitkisel kaynakl1 ilaçlar kullan1labilmektedir. Bitkisel ilaçlar1n etki düzeyi çok dei_ken olabilir ancak baz1 hastalar1n _ikayetlerinde rahatlancak salayabilmektedir. Bitkisel ilaçlar baz1 bitkilerdeki çe_itli maddelerin safla_t1r1lmas1ndan elde edilir ve ilaç _eklinde eczanelerde sat1l1r. Bitkisel kaynakl1 bu ilaçlar1n insanlar üzerindeki olumsuz yan etkileri dier hormon ilaçlar1 kadar detayl1 ara_t1r1lmam1_t1r, bu nedenle sadece k1sa süreli (en fazla 6 ay) kullan1lmalar1 önerilir. Asla doktor tavsiyesi olmadan kullan1lmancaklar1 gerekir. 0leriki y1llardan bu tür bitkisel ilaçlarla ilgili daha fazla ara_t1rmalar yap1ld11nda önnerilen kullan1m süreleri daha uzun olabilir veya önemli yan etkiler tespit edilirse kullan1m süreleri k1salabilir.

Bitkisel ilaçlar da dier normal ilaçlar gibi çe_itli yan etkilere sebep olabilirler. Bitkilerin yanl1_ k1s1mlar1n1n kullan1lmas1 veya toplancak s1ras1nda ba_ka maddelerin içeriye kar1_mas1, miktar1n1 doru ayarlayancakma gibi nedenlerle yan etkiler meydana gelebilir.

YILAN OTU (S0YAH YILAN KÖKÜ) (BLACK COHOCH)

Dier isimleri: Actaea racemosa =;Actea;macrotys = Centiyane

Ülkemizde de bulunan bu ilaç menopoz tedavisinde en yayg1n kullan1lan bitkisel ilaçlardand1r. Piyasada tek bir tane isimle sat1lmaktad1r (Klimadynon tablet). 0lac1n prospektusunda actea racemosa bitkisinin (y1lan otu) yumru köklerinin ;kuru ekstresinden elde edildii belirtilir. Bu veya benzer bitkilerin eczanede sat1lan ilaç formu d1_1nda al1narak yenmesi, kaynat1larak veya ba_ka _ekilde suyunun içilmesi önerilmez çünkü _laç formu d1_1nda al1nd11nda vücuda ne kadar madde al1nd11 bilinemez ayr1ca bu _ekilde tek bir madde deil faydal1 ve zararl1 çok say1da madde vücuda al1nm1_ olur ve bunun önemli yan etkileri olabilir. Eczanelerde sat1lan ilaç formunun ise doktor tavsiyesi olmadan asla kullan1lmancaks1 gerekir, karaciere toksik etki ve ba_ka yan etkileri olabilmektedir. Bu ilaç prospektusunda belirtildii üzere menopozda görülen s1cak basmas1, terleme, uykusuzluk, vajinal kuruluk, sinirlilik, depresyon gibi _ikayetlerin giderilmesinde yard1mc1 olur.

Ara_t1rmalar1n çounda y1lan otunun menopoz _ikayetleri üzerine faydal1 etkileri olduu gösterilmi_tir ancak faydas1z olduunu gösteren ara_t1rmalar da mevcuttur.

Amerika Birle_ik Devletlerinde y1lan otu G1da-0laç Onay Komitesi (FDA);taraf1ndan güvenirlilii belirsiz bitkiler aras1nda listelenmi_tir. 989’da Almanya’da ilaç kontrol komitesi ;6 aya kadar kullan1m1n1 onaylam1_t1r, daha uzun kullan1m1nda olas1 yan etkiler net bilinmedii için 6 ay dan fazla kullan1lmas1n1 onaylancakm1_t1r.

F0TOÖSTROJENLER (SOYA 0ZOFLOVANLARI)

Fitoöstrojenler soya fasulyesi;içerisinde bulunan östrojen hormonuna benzer etkiler gösteren maddelerdir. Japonyada insanlar soya fasulyesini yemeklerinde çok tükettikleri için kad1nlarda menopoz _ikayetleri, s1cak basmas1, terleme v.b bat1 toplumlar1na göre çok az görülür. Soya izoflovanalr1 yani fitoöstrojenler s1cak basmas1, terleme, depresyon, vajinal kuruluk _ikayetleri için kullan1lan bitkisel ilaçlard1r. Soya fasulyesinden elde edilir. Doktor tavsiyesi olmadan kullan1lmancaks1 gerekir.

DONG Q
hakkında yeterli bilgi olmadığı için şu an menopozda kullanımı önerilmemektedir.

E VİTAMİNİ

Birtakım araştırmalar manopoz şikayetlerini azalttığını gösterse de birtakımları faydasız olduğunu göstermiştir. Diğer ilaçlar gibi doktor tavsiyesi olmadan kullanılmancaksı gerekir.

Yukarıda belirtilenler dışında da menopoz tedavisi ancakcıyla üretilmiş ve satılan bitkisel ilaçlar, yiyecekler, içecekler, bitki kökleri, gıda takviyeleri, kürler, şifalı bitkiler, adıyla satılan ürünler olabilir. Bunların asla doktora danışılmadan kullanılmancaksı gerekir çünkü bilinçsiz kullanımda kanser benzeri çok önemli yan etkiler meydana gelebilir.

ERKEN MENOPOZDA BİTKİSEL TEDAVİ:

Erken menopoz öncelikle nedenin, belirtilerin, şikayetlerin değerlendirilmesi için mutlaka jinekoloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Erken menopozda menopoz neden
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*