Kısırlık (infertilite) tedavisi
KISIRLIK (İNFERTİLİTE) TEDAVİSİ

K1s1rl1k (infertilite) tedavisinde öncelikle k1s1rl11n nedeni hakk1nda ara_t1rma ve tahliller yap1lmas1 gerekir çünkü k1s1rl11n tedavisi nedene göre dei_ecektir. K1s1rl1k nedenelri hakk1nda detayl1 bilgiye buraya t1klayarak ula_abilirsiniz. K1s1rl1k problemi olan çiftlerin yakla_1k %5 kadar1nda ise kad1nda ve erkekte hiçbir sebep bulunancakz buna aç1klanancakyan infertilite denir, bu durumda verilebilecek tedavi yöntemlerina buraya t1klayarak ula_abilirsiniz. Tedavi çiftlerin ya_1, k1s1rl1k süresi (kan y1ld1r korunmad1klar1), çocuk say1s1, over rezervi gibi kriterlere göre planlan1r. Over (yumurtal1k) rezervi tedavinin planlanmas1n1 ve çiftin çocuk sahibi olma _ans1n1 belirleyen önemli bir konudur, bu konuda ayr1nt1l1 bilgiye buraya t1klayarak ula_abilirsiniz.

Yumurtlancak tedavisi (ovulasyon indüksiyonu) – Yumurta takibi:

K1s1rl11n hiç bir nedeni bulunancakd11nda (aç1klanancakyan infertilite) veya kad1nda yumurtlancak düzensizlii saptand11nda verilen tedavi yöntemidir. K1s1rl1k tedavisinde en çok uygulanan yöntemdir. Bu yöntemde ancakç kad1n1n her ay düzenli yumurtlancaks1n1 salayarak belirlenen zancaknlarda ili_kide bulunulmas1 neticesinde hamilelik _ans1n1 artt1rmakt1r. Yumurtlancak tedavisinde a1zdan al1nan haplar (klomen tablet, serophene tablet, gonaphone gibi..) kullan1labilir veya cilt alt1na yap1lan ineler (halk aras1nda yumurtlancak, yumurta büyütücü ineler denir) kullan1l1r. Yumurtlancak tedavisi genelde 3 veya 6 ay verilir, bu süre sonunda gebelik elde edilemezse hastan1n durumuna göre farkl1 tedaviler planlan1r. Yumurtlancak tedavisi a_1lancak (intrauterin inseminasyon, IUI) ile birlikte yap1labilecei gibi tek ba_1na da yap1labilir. A_1lancak ile birlikte yap1lmas1 hamilelik _ans1n1 artt1r1r. Yumurtlancak ve a_1lancak tedavisi verilebilmesi için kad1n1n en az bir tüpünün aç1k olmas1 gerekir, aksi taktirde gebelik olu_ancakz. Her iki tüpü kapal1 olan hastalara yumurtlancak ve a_1lancak tedavisi verilemez, tüp bebek önerilir.

Yumurtlancak ve a_1lancak tedavisi nas1l yap1l1r?

Yumurtlancak tedavisi k1saca _u _ekilde yap1l1r: Adetin üçüncü günü ba_lanan (veya buna yak1n günlerde) a1zdan hap veya ine tedavileri (rekombinant FSH veya HMG gibi) ile yumurtan1n büyümesi salan1r. A1zdan haplar 5 gün boyunca kullan1l1r. 0neler ise yumurta büyüklüü yakla_1k 8 mm oluncaya kadar devam edilir. Bu arada belirli aral1klarla ultrason yap1larak yumurta büyüklüü takip edilir. Yumurta büyüklüü yakla_1k 8- mm çap1nda olduunda HCH (human chorionic gonadotropin) (halk aras1nda çatlatma inesi) denilen ine yumurtan1n çatlancaks1 için yap1labilir. Çatlatma inesi yap1lmadan yumurtan1n kendiliinden çatlancaks1 da beklenebilir.Bu esnada a_1lancak yap1lacaksa çatlatma inesi yap1ld1ktan 36 saat ;sonra a_1lancak yap1l1r. A_1lancak yap1lmayacaksa yumurta çatlatma inesi yap1ld1ktan gün sonra çiftlere ili_kide bulunmalar1 söylenir. Hap tedavisinde de benzer _ekilde yumurta 8- mm olduktan sonra çiftlerin hafta boyunca iki günde bir ili_kide bulunmalar1 önerilir. 0li_ki sonras1 kad1n1n 5 dakika s1rt üstü yatmas1 önerilir. A_1lancak hakk1nda detayl1 bilgiye buraya t1klayarak ula_abilirsiniz.

Ameliyat tedavileri:

Laparoskopi veya histeroskopi ile yap1lan ameliyat tedavileri bazen k1s1rl1k tedavisinin bir parça_1 olarak gerekebilmektedir.Örnein çikolata kisti (endometrioma) varsa veya rahim içerisinde septum (perde), myom, polip benzeri bir patoloji varsa bunlar1n tedavisi için laparoskopi veya histeroskopi gerekebilir. Ayr1ca polikistik over hastalar1nda nadiren uygulanan laparoskopik ovarian drilling tedavisi hakk1nda ayr1nt1l1 bilgiye buraya t1klayarak ula_abilirsiniz.

Tüp bebek tedavisi (IVF, ICSI):

Her iki tüpü t1kal1 olan kad1nlarda, sperm say1s1 çok dü_ük olan erkeklerde ve yumurtlancak tedavileri ile hamilelik elde edilemeyen çiftlerde tüp bebek tedavisi uygulan1r. Tüp bebek konusu hakk1nda ayr1nt1l1 bilgiye buraya t1klayarak ula_abilirsiniz.

K1s1rl1k tedavisinde bitkisel tedavi?

K1s1rl1k sebebinin ayr1nt1l1 deerlendirilmesi gereken ve yak1n takip edilerek tedavisi planlanmas1 gereken bir d
zorlaşmasına neden olacaktır.
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*