Kemik erimesi ve kalsiyum
KEMİK ERİMESİ VE KALSİYUM

OSTEOPOROZ VE KALS0YUM 0LAÇLARI

Kalsiyum (Ca) kemik sal11 için çok önemlidir ancak vücutta bunun d1_1nda önemli görevleri de vard1r. Kalsiyum kan p1ht1la_mas1, sinir iletimi, kas kas1lmas1, hücre içi iletim, kalp at1m1 gibi konularda fonksiyon görür. 0skelet sisteminde kemik yap1m1 ve y1k1m1 sürekli devam eden aktif olaylard1r. Kemik sert, cans1z ve hiçbir dei_iklie urancakyan bir doku deildir. Eer yiyecek ve içeceklerle yeterli miktarda kalsiyum al1nmazsa gerekli kalsiyum kemiklerden al1n1r ve bu nedenle kemik y1k1m1 artar, kemik erimesi meydana gelir.;;Kalsiyum sadece kemik erimesi ba_lad1ktan sonra al1nmas1 gereken bir mineral deildir, çocukluktan ba_layarak hayat1n her döneminde kalsiyum al1m1n1n yeterli olmas1 sal1kl1 kemikler meydana getirecektir ve ileride kemik erimesi olu_mas1 riskini azaltacakt1r.

Vücuttaki tüm kalsiyumun %99’u kemiklerde ve di_lerde bulunur, kalan %’lik k1s1m hücre içinde ve hücreler aras1 s1v1da bulunur. Bu nedenle kemikler vücutta kalsiyum deposu görevi de görür ve besinlerle yeterince kalsiyum al1nancakmas1 gibi hallerde kalsiyum kemiklerden al1nabilir.

Kemik erimesi için kalsiyum ilac1 kullan1m1:

Menopozda ve 5 ya_1n üzerindeki tüm kad1nlarda kalsiyum ihtiyac1 günde – 5 mg (miligram) kadard1r, bu besinlerle veya ilaçlarla al1nmas1 gereken toplam miktard1r. Bu ihtiyac1 baz1 kad1nlar tancakmen besinlerle alabilirler ancak besinlerle yeterince al1nancakd11nda kalan k1s1m kasiyum ilaçlar1 ile tancakmlanmal1d1r. A_a1daki listede baz1 besinlerde ne kadar kalsiyum bulunduu belirtilmi_tir. Kalsiyum ilaçlar1 kab1zl1k, _i_kinlik gibi yan etkilere neden olabilir. A_1r1 kalsiyum al1m1 (günde mg’dan fazla) idrarla fazla kalsiyum at1l1m1 neticesinde böbrek ta_lar1na neden olabilir, böbrek ta_1 olanlarda dikkatli kullan1lmal1d1r. Sadece kalsiyum içeren ilaçlar olduu gibi kalsiyum ve D vitaminini birlikte içeren ilaçlar da mevcuttur. Kalsiyum al1m1 bir seferde 5 mg’dan fazla olmancakl1d1r, gün içerisinde daha az parçalar halinde al1nmal1d1r çünkü 5 mg’1n üzerindeki miktarlar bir seferde barsaklardan emilememektedir.

Baz1 besinlerdeki kalsiyum miktar1:

Süt, yourt, peynir kalsiyumdan en zengin besinlerdir. Pekmez, susam, f1nd1k, f1st1k, badem, ceviz, kuru kay1s1, ye_il yaprakl1 sebzeler, kuru baklagiller, yumurta ve kurutulmu_ meyveler, portakal, mandalina, limon bol miktarda kalsiyum içerir.

A_a1da baz1 yiyecek ve içeceklerdeki yakla_1k kalsiyum miktar1 verilmi_tir:

– ml süt: 5 mg kalsiyum içerir

– su barda1 inek sütü: 5 mg kalsiyum içerir

– su barda1 yourt: 5 mg

– dilim (3 gram) beyaz peynir ortalancak mg (peynirin çe_idine göre dei_ir)

– avuç f1nd1k veya badem : 5 mg

– avuç kuru üzüm: 3 mg

– portakal: 9 mg

Kalsiyumun emilimini ve at1l1m1n1 etkileyen faktörler:

– Alüminyum ve çinko içeren ilaçlar kalsiyum emilimini azaltabilir.

– D vitamini eksikliinde barsaklardan kalsiyum emilimi azal1r.

– Liften zengin besinlerin a_1r1 al1nmas1

– A_1r1 protein tüketimi: Proteinler vücutta enerji için parçaland1klar1nda sülfat aç1a ç1kar. Fazla miktarda sülfat idrarla kalsiyum at1l1m1n1 artt1r1r.

– Fazla miktarda sodyum (tuz) tüketimi idrarla at1lan kalsiyum miktar1n1 artt1r1r.

– Besin emilimini bozan sindirim sistemi hastal1klar1

– Ya_l1larda barsaklardan kalsiyum emilimi azal1r.

– Fazla miktarda kafein tüketimi (kahve, çay) idrarla ve d1_k1 ile at1lan kalsiyum miktar1n1 artt1r1r.

– Egzersiz ve spor barsaklardan kalsiyum emilmesini artt1r1r.

– C vitamini,;E vitamini,;K vitamini ve magnezyumdan zengin besinlerle birlikte al1nd11nda kalsiyum emilimi artar.

Kalsiyum ilaçlar1nda bulunan kalsiyum formlar1:

Kalsiyum ilaçlar1nda bulunan kalsiyum (Ca) kalsiyum karbonat, kalsiyum sitrat, kalsiyum laktat, kalsiyum glukonat gibi formlarda bulunabilir. En çok tercih edilen kalsiyum karbonat ve kalsiyum sitrat içeren ilaçlard1r. 5 miligram kalsiyum karbonat içeren bir ilaç tabletinde 5 miligram kalsiyum bulunur yani %4 oran1nda kalsiyum bulunur. Bu oran dier formlar için dei_ikl
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*