Jinekolojik muayene nedir? nasıl yapılır?
JİNEKOLOJİK MUAYENE NEDİR? NASIL YAPILIR?

VAJ0NAL MUAYENE

Jinekolojik muayane (vajinal muayene) her kad1n1n hiçbir rahats1zl11 olmasa dahi y1lda bir kez kontrol ancakçl1 yapt1rmas1 gereken muayenedir. Bu sayede baz1 hastal1klar1n erken tan1s1 konulabilir, ayr1ca rahim az1 kanserini önlemek ancakçl1 smear testi muayene s1ras1nda y1lda bir al1n1r. Bunun d1_1nda jinekolojik muayene kad1n hastal1klar1 ile ilgili veya gebelik ile ilgili _ikayetleri olan hastalara kad1n hastal1klar1 ve doum uzmanlar1 (jinekolog) taraf1ndan yap1lmaktad1r. Daha önce hiç jinekolojik muayene olmam1_ bayanlar bu muayeneden ilk seferinde çekinebilir veya korkabilir ancak en fazla – dakika gibi k1sa süren bir muayenedir ve ar1 veren bir i_lem deildir. Daha önce muayene olmu_ bayanlar bunun kolay bir i_lem olduunu gördükleri için hiç çekinmeden rahat bir _ekilde muayene olurlar.

Jinekolojik muayene ne zancakn yap1l1r?

Jinekolojik muayene adet zancakn1nda veya adetli deilken yap1labilir. Ancak adetli iken kanancakdn dolay1 rahim az1 net görülemeyebilir ve smear testi al1nancakz. Bu nedenle acil bir durum yoksa adet d1_1ndaki dönemler tercih edilir.

Bütün muayenelerde olduu gibi jinekolojik muayeneden önce doktor öncelikle hastan1n hikayesini (öykü, anamnez) al1r. Hastan1n ya_1, meslei, medeni durumu, ili_ki durumu, geçirdii hamilelikler, dü_ükler, ;doumlar, ameliyatlar, küretaj ve benzeri i_lemler kad1n hastal1klar1 d1_1nda herhangi bir hastal1k varl11, adet düzeni, adet süresi ve miktar1 detayl1ca sorulur. Sigara, alkol ve kulland11 dier maddeler, kulland11 ilaçlar, ailesinde bir hastal1k varl11 sorulur. Hasta ve doktor aras1nda geçen tüm konu_malar s1rd1r ve hastan1n yak1nlar1 dahil hiçkimseye anlat1lmaz. Hasta isterse görü_me s1ras1nda yan1nda e_i veya ba_ka bir yak1n1 bulunabilir, hasta istemezse görü_meye tek ba_1na kat1l1r, doktor odas1na ba_ka hiçbir kimse al1nmaz. Hasta bu esnada sorulan sorulara aç1k ve net cevap vermelidir ki tan1 ve tedavi plan1nda yan1lmaya yol açmas1n.

Jinekolojik muayene masas1 ve spekulum muayenesi:

0lk görü_me yap1ld1ktan ve hastan1n öyküsü dinlendikten sonra jinekolojik muayene masas1nda muayene yap1l1r. Hasta belden a_a1s1n1 tancakmen soyunmu_ _ekilde üzerine bir örtü alarak masaya ç1kar ve bacaklar1n1 masan1n her iki yan1ndaki desteklere koyar. Hastan1n ald11 bu pozisyona litotomi pozisyonu denir. Jinekolojik muayeneye ba_larken öncelikle kar1n bölgesi ve d1_ genital organlarda (dudaklar, klitoris v.b) ;herhangi bir patoloji, ameliyat izi var m1 diye gözlenir.

Spekulum

Daha sonra spekulum muayenesi yap1l1r. Spekulum denilem alet plastik veya metal olabilir, vajina içerisini ve rahim az1n1 gözlemek için yerle_tirilir, hasta bu esnada rahat ve gev_ek durursa hiçbir ar1 hissetmez. Spekulum iki parçal1, ördek gagas1 _eklinde bir alettir, bu iki parça aras1nda vajina içerisi 1_1k ile ayd1nlat1larak izlenir. Spekulum ile vajina içerisinde ak1nt1 ve dier patolojilerin varl11 gözlemlenir ve rahim az1 izlenir. Rahim az1nda herhangi bir erzyon (yara), polip v.b. patoloji varsa izlenir. Gerekli ise bu esnada rahim az1ndan smear testi al1n1r. Vajinada ak1nt1 varsa bazen buradan çubuk ise sürüntü _eklinde kültür al1n1r. Smear ve kültür alma i_lemleri tancakmen ar1s1zd1r. Bakire hastalarda spekulum muayenesi yap1lancakz.

Spekulum muayenesinden sonra elle muayene (bimanuel muayene) yap1l1r. Bu muayenede ancakç rahim, yumurtal1k ve bunlara etraf1ndaki patolojilerin elle deerlendirilmesidir. Myom veya kist benzeri yap1lar elle hissedilir. Bu muayenede doktor iki parma1n1 vajina içerisinde yerle_tirir ve dier elini de karn1n alt bölgesine yerle_tirir, bu _ekilde organlar1 ve patolojileri hissetmeye çal1_1r. Bakire hastalarda vajinal yoldan elle muayene yap1lam1yaca1 için bunun yerine tek parmak rektuma (makattan içeriye) yerle_tirilerek rektal muayene yap1l1r, bu _ekilde rahim, yumurtal1k ve etraf1ndaki patolojiler deerlendirilir.

Ultrason ve dier tetkikler:
hastanın idrara sıkışık olması gerekir, vajinal yoldan yapılacaksa idrarını tancakmen yapması istenir. Bakire hastalarda sadece karından ultrason yapılabilir.

Muayene ve ultrason değerlendirmesi sonuçlarına göre gerekli ise birtakım kan ve idrar tahlilleri istenir.
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*