DOLAR: 5.27 TL
EURO: 5.95 TL
film izle porno

Hpv virüsü ve hpv enfeksiyonu

3 yıl önce
383 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

HPV VİRÜSÜ VE HPV ENFEKSİYONU

HPV virüsü (Human Papillomavirus, 0nsan papilloma virüsü;);nedir?;

Human Papillomavirüs kelimelerinin k1saltmas1 olan HPV, hem kad1nlarda hem erkeklerde baz1 hastal1klara neden olabilen bir virüstür. Halk aras1nda olarak da bilinir. Çift sarmall1 DNA virüsüdür. Sadece insanlarda (human) hastal1k yapan bir virüstür. HPV insanlar aras1nda cilt temas1 ve cinsel ili_ki ile bula_1r; bunun d1_1nda havlu, havuz gibi yollarla bula_abildii de söylenir ancak bu yollarla bula_t11n1 kesin gösteren kan1tlar yoktur. HPV virüsü bir insana bula_t11nda her zancakn bir hastal1k olu_turmaz, bazen hiçbir hastal1k olu_turmadan vücutta kalabilir. Dünyada tüm insanlar1n yakla_1k yüzde ‘unda görülen bir virüstür. Cinsel yolla bula_an hastal1klar ars1nda birinci s1radad1r.

HPV virüs enfeksiyonu hangi hastal1klara neden olur?

– Vücudun herhangi bir yerindeki ciltte veya genital bölgede siillere neden olabilir (kondilom).

– Kad1nlarda rahim az1 (serviks) kanserine;neden olabilir.

– Kad1nlarda vajen, vulva kanserlerine neden olabilir.

– Erkeklerde penis kanserine neden olabilir.

– Hem kad1nda hem erkekte anal kanserlerle, orofaringeal kanserlere neden olabilir.

– Kanser öncüsü premalign lezyonlara neden olabilir (CIN, VIN, VaIN, AIS, AIN, PIN)

– Çocuklarda rekürren respiratuar papillomatozis denilen hastal1a neden olabilir. Solunum yollar1n1 ve larinksi t1kayacak kadar büyük lezyonlara neden olabilir.

Genital HPV olarak bilinen yakla_1k 4’tan fazla HPV tipi genital bölgeyi etkiler. Baz1 tipler serviksin (rahim az1) yüzeyini olu_turan hücrelerin anormal hale gelmesine yol açabilir. Tedavi edilmediinde bu anormal hücreler y1llar sonra kanser hücrelerine dönü_ebilir.;Rahim az1 kanserini önlemek ancakc1yla bu virüse kar_1 geli_tirilen;HPV a_1s1;art1k günümüzde kullan1ma girmi_tir.

HPV enfeksiyonunun belirtileri nedir? Nas1l anla_1l1r?

HPV bir insana bula_t11nda hiçbir belirti vermeden kalabilecei gibi bazen siil veya yukar1da s1ralanan dier hastal1klar1n belirtilerine neden olabilir. En s1k belirti siil olu_mas1d1r, siiller et beni gibi küçük genelde birkaç milimetre büyüklüünde lezyonlard1r, en s1k ciltte, yüzde, el üzerinde, genital bölgede olu_ur. Bazen çok büyük siiller olu_abilir ve tüm genital bölgeyi kaplayacak kadar büyüyebilir. Bu nedenle HPV virüsüne de denir.

Bir insanda HPV virüsünün bulunduunun anla_1lmas1 herzancakn belirtilere bakarak mümkün olmaz, bunun için HPV DNA testleri geli_tirilmi_tir, bu testler tüm HPV virüs çe_itlerini deil ancak en önemli tiplerini belirleyebilir.

Kimlerde HPV enfeksiyonu daha s1k görülür? Nas1l bula_1r?

– HPV virüsü insanlar aras1nda yak1n temas, öpü_me, cinsel ili_ki gibi k1sacas1 her tür cilt temas1 ile bula_abildii için en önemli risk faktörü multiple cinsel parnterdir, yani çok e_lilik. Kad1n veya erkek ne kadar çok ki_iyle cinsel temasta bulunursa HPV virüsüni kapma riski o kadar artar. HPV virüsünün sebep olduu hastal1klar fazla say1da cinsel partneri olan ki_ilerde daha s1k görülür.

– Vajinal yolla ili_kide erkein içeri girmesi HPV bula_mas1 için _art deildir.0çeri giri_ olmadan sürtünme ve benzeri ili_kilerle de HPV virüsü kad1ndan erkee veya erkekten kad1na bula_abilir. Oral ;(a1z yoluyla) ve anal ili_ki ile de bula_abilir.

– Kad1ndan erkee, erkekten kad1na, kad1ndan kad1na, erkekten erkee bula_abilir.

– Homoseksüel erkeklerde HPV ile enfekte olma riski dier erkeklerden daha yüksektir.

– Tuvaletten HPV virüsü bula_ancakz, hijyen ile ilgisi yoktur.

Kondom (prezervatif, k1l1f) kullanmak HPV bula_mas1n1 önler mi?

Bula_ma riskini azaltabilir ancak tam olarak önlemez. Çünkü seks s1ras1nda erkek kondom kullansa bile kad1n partnerine testisleri temas edebilmektedir, bu da HPV bula_mas1 için yeterli olabilir.

HPV tipleri nelerdir?

HPV virüsünün ‘den fazla tipi vard1r, bunlardan baz1lar1 cilt lezyonlar1na neden olabilir, baz1 genital bölgede siile neden olabilir (siil virüsü), baz
akümünata) yapan tipler daha çok Tip 6 ve Tip ‘dir.

– Orofaringeal kanserle en çok ilgili olan Tip 6

– Anal kanserlerle en çok ilgili olan Tip 6

– Respiratuar papillomatozis yapan Tip 6 ve Tip

– Rahim az1 (serviks) kanserinde en çok saptanan Tip 6 ve Tip HPV

– Vejen ve vulva kanserinde en çok rastlanan tip HPV 6’d1r.

HPV virüs tipleri nelerdir?

HPV’nin ‘den fazla çe_iti tespit edilmi_tir ancak bunlardan genital bölgede hastal1klara neden olabilenler yakla_1k 4 tiptir. Genital bölgede enfeksiyon yapabilen HPV tipleri dü_ük riskli (low-risk) ve yüksek-riskli (high-risk) tipler olarak ikiye ayr1lm1_t1r.

Yüksek riskli HPV tipleri: 6, , 3, 33, 35, 39, 45, 5, 5, 56, 5, 59, 6

Yüksek riskli HPV virüsleri serviks kanserine neden olabilirler. Bunlardan özellikle tip 6 ve daha risklidir. Hastanelerde yap1lan HPV DNA testleri ile b

Hpv virüsü ve hpv enfeksiyonu Konusuna Ait Etiketler

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Bu site Turhost Web Hosting sistemini Kullanmaktadır.
Yukarı Çık
saglık saglık
escort porno porn sex hikayeleri avcılar escort avrupa yakası escort ataköy escort anadolu yakası escort maltepe escort halkalı escort göztepe escort şişli escort şirinevler escort pendik escort ataşehir escort kartal escort kadıköy escort mecidiyeköy escort ümraniye escort bakırköy escort taksim escort beylikdüzü escort antalya vip escort