Hamilelikte (gebelikte) uyuşžturucu madde kullanımı
HAMİLELİKTE (GEBELİKTE) UYUޞTURUCU MADDE KULLANIMI

UYUžTURUCU MADDE BAIMLILII VE;HAM0LEL0K

Ülkemizde hamilelik öncesinde veya hamile iken uyu_turucu madde kullan1m oran1 net olarak bilinmemektedir ancak tüm ülkelerde tahmin edilenden daha yayg1n olduu san1lmaktad1r. Uy_turucu madde kullan1m1n1n hamilelikte etkileri ba_l1ca üçe ayr1l1r:

– Anne sal11 üzerine etkileri

– Bebek sal11 üzerine etkileri (Doumdan önce, sonra ve ileri ya_larda etkileri vard1r.)

– Gebeliin gidi_at1 üzerine etkileri

Anne sal11 üzerine zararlar1:

Akcier enfeksiyonlar1, hipertansiyon, endokardit, inme, serebrovasküler hastal1klar, psikiyatrik hastal1klar, AIDS, hepatit, malnütrisyon,

Gebelik ile ilgili zararlar1:

– Plasenta previa, dekolman plasenta, pprom, dü_ük (abortus), rahim içerisinde bebekte geli_me gerilii (IUGR), erken doum, doumsal özürler, doumdan sonra solunum problemleri, ani bebek ölüm sendromu (SIDS), yenidoan bebekte yoksunluk sendromu ve bebein doumdan sonraki hayat1nda çe_itli sal1k problemleri.

KOKA0N:

Kokain dancakr yoluyla veya koklayarak kullan1labilen bir uyu_turucu maddedir. Bir kere kullanmakla bile ;ba1ml1l1k yapma riski yüksektir.

Kokain kuvvetli vazokonstrüktif bir maddedir. Hamilelikte kokain kullan1m1 bebee gider kan ak1m1n1 azalt1r, bebein kan bas1nc1n1 ve kalp at1m h1z1n1 artt1r1r. Gebeliin ilk haftalar1nda kullan1m1 dü_üe neden olabilir.

0leri gebelik aylar1nda kullan1m1 nelere neden olabilir: Erken doum, plasenta dekolman1, dü_ük doum a1rl11, geli_me gerillii, ani bebek ölüm sendromu (SIDS), anne karn1nda bebek ölümü, mikrosefali, nörülojik geli_me bozukluu, doumsal anomaliler, mekonyum kirlenmesi

Bebekte çocukluk ça1nda davran1_ bozukluklar1 ve örenmek güçlüü meydana gelebilir.

Kokain ile ilgili fetusa meydana gelebilecek anomaliler:

– Mikrosefali, porensefali

– 0leal atrezi

– Kalp anomalileri

– Üriner sistem anomalileri (Prune-Belly anomalisi)

– davran1_ bozukluklar1

ESRAR (MAR0HUANA):

Marijuana dier ad1yla esrar kullan1m1 kad1nda ve erkekte infertilite (k1s1r1k) problemine yol açabilir. Kad1nlarda yumurtlancaky1 engelleyici etkisi vard1r. Bu nedenle marihuana kullan1rken hamile kalma ihtimali dü_üktür.

Gebelik döneminde esrar kullan1m1 bebekte geli_me geriliine ve doum sonras1 ani bebek ölümü sendromuna (SIDS) neden olabilir. Bebek üzerine etkileri kullan1lan dozlar1n miktar1 ile ili_kilidir. Doumdan sonra bebekte dikkat ve örenme bozukluu meydana gelebilir. Ara_t1rmalar1n çou gebelikte marihuana kullan1m1n1n bebekte doumsal anomali (özür, sakatl1k) riskini artt1rmad11n1 göstermektedir. Ancak marihuana kullanan bir çok insan1n ayn1 zancaknda alkol, sigara gibi dier zararl1 maddeleri kullanmas1ndan dolay1 marihuanan1n zararl1 etkilerini net olarak belirlemek zordur.

Emzirme döneminde kullanman1n bebek üzerine etkileri net belirlenmemi_tir ancak Amerikan pediatri akademisi emzirken marihuana kullanmaktan kaç1nmay1 önerir. Marihuana kullanmak anne sütünün kalitesini azalt1r ve süt arac1l11yla bebee geçer.

ERO0N (NARKOT0K MADDELER):

Narkotik maddeler: morfin, kodein, eroin, metadon, fentanil…

Opioid vücutta morfin gibi etki gösteren kimyasal maddelere denir, ar1 kesici ilaç olarak kullan1l1rlar.

Yumurtlancaky1 bask1lad11 için gebe kalmay1 zorla_t1r1r. Hamilelik döneminde eroin (heroin) kullan1m1 erken doum, geli_me gerilii, ani bebek ölüm sendromu (SIDS), pprom (amniyon suyunun erken gelmesi), mekonyum boyanmas1, preeklampsi, dekolman plsent riskinde art1_a neden olur. Ayr1ca eroin kullan1m1ndan dolay1 olarak annein AIDS (HIV) virüsü alma riski artt11ndan dolay1 bu virüsün bebee geçme riski de söz konusudur.

Hamilelik döneminde eroin kullan1m1 sonucu doan bebeklerin büyük k1sm1 doumdan sonra ba1ml1l1k ve yoksunluk belirtileri gösterirler. Bebekte titreme, ate_, ishal, beslenememe, solunum güçlüü, kilo kayb1 gibi belirtiler görülür. Bebek için ilaç tedavisi verilir.

Emzirme döneminde kullan1lmas1 durumunda bebee geçebilir ve zarar verebilir.

AMFETAM0N:

Amfetamin (metamfeta
Hamilelikte düşük, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, dekolman plasenta gibi riskler artar.

Bebek amfetamin bağımlısı olarak doğabilir ve titreme, besleme güçlüğü, uyumancak, kasılma gibi belirtiler görülebilir, ileri yaşlarda öğrenme güçlüğü meydana gelebilir.

LCD ve PCP:

LCD (lysergic acid diethylamide) ve PCP (phencyclidine) halüsinejik etkisi olan kimyasal maddelerdir. Hamilelikte sık kullanılması bebekte doğumsal ;özürlere eden olabilir. Erken doğum ve gelişme geriliğine neden olabilir.
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*