DOLAR: 5.28 TL
EURO: 5.95 TL
film izle porno

Gebelikte laparoskopi (kapalı ameliyat)

3 yıl önce
184 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

GEBELİKTE LAPAROSKOPİ (KAPALI AMELİYAT)

HAM0LEL0KTE KAPALI YÖNTEMLE AMEL0YAT UYGULANAB0L0R M0?

Hamilelik s1ras1nda over kisti (yumurtal1k kisti), over torsiyonu, apandisit, kolesistit gibi nedenlerle ameliyat yap1lmas1 gerekebilmektedir. Gebelik döneminde müdahale edilmesi zorunlu olmayan hallerde ameliyat doum sonras1na ertelenir, ancak baz1 hallerde hamilelik s1ras1nda ameliyat ile mmüdahale etmek zorunludur. Bu durumlarda kapal1 yöntemle ameliyat (laparoskopik) veya aç1k ameliyat (laparotomi) yöntemi ile müdahale edilebilmektedir. Baz1 hastal1klarda kapal1 ameliyat uygulanancakz ve aç1k ameliyat uygulanmas1 _artt1r; baz1 hastal1klarda ise her iki ameliyat yöntemi de uygulanabilmektedir. Örnein mide perforasyonu durumunda aç1k yöntem uygulanmas1 _art iken, apandisit veya yumurtal1k kisti durumunda her iki yöntem de uygulanabilir. Uygulanacak ameliyat yöntemi hastal11n ne olduuna, hastanenin ve doktorun imkan ve tecrübelerine, hastan1n tercihine göre dei_ebilmektedir. Hamile olmayan hastalarda olan laparoskopi kontrendikasyonlar1 ayn1 _ekilde hamile hastalarda da geçerlidir (hemodinamik instabilite gibi).

D1_ gebelik (Ektopik gebelik) tedavisi için yap1lan laparoskopik ameliyat bu sayfadaki yaz1n1n konusu d1_1ndad1r. Bu yaz1da kastedilen normal geli_en bir gebelik varken, yan1s1ra meydana gelen gebelik d1_1 bir patoloji nedeniyle ameliyat uygulanmas1d1r.

Gebelik s1ras1nda hangi durumlarda laparoskopi (kapal1 ameliyat) uygulanabilir?

– Over (yumurtal1k) kistleri;(hemorajik kist, endometrioma, dermoid kist)

– Adneksiyal torsiyon (Over kist torsiyonu);(bkz:salpingoooferopeksi)

– Myom (fibroid) torsiyonu (kaynak)

– Heterotopik gebelik

– Apandisit

– Kolesistektomi (safra kesesi al1nmas1)

– Mezenterik kist

– Splenektomi, nefrektomi, f1t1k onar1m1, lenfadenektomi gibi nadir uygulancaklara ait vaka bildirimleri de vard1r (kaynak,).

Daha önceki y1llarda gebelerde laparoskopik cerrahi çok yayg1n uygulanmancakktayd1, bunun nedenleri uterusun manipulasyonu zorla_t1racak _ekilde büyük olmas1, uterus ve fetusun zarar görmesinden korkulmas1, karbondioksite bal1 asidoz geli_ebilecei gibi endi_elerdi. Ancak günümüzde yap1lan ara_t1rmalarda laparoskopi ile aç1k ameliyat aras1nda gebelikle ilgili riskler aç1s1ndan fark olmad11n1n gösterilmesi nedeniyle ve laparoskopi uygulayan cerrahlar1n tecrübelerinin artmas1ndan dolay1 yayg1n olarak uygulanmaya ba_lanm1_t1r. Ayr1ca laparoskopik yöntemin ;gebe olmayan hastalarda salad11 avantajlar ayn1 _ekilde gebe hastalarda da geçerliliini korumaktad1r (ameliyat sonras1 ar1n1n daha az olmas1, hastanede daha az kalma gereksinimi, yara yeri enfeksiyonu riskinin dü_ük olmas1 gibi).

Gebelikte laparoskopik ameliyat teknii:

– Genel anestezi alt1nda karbindioksitle bat1n _i_irilmesi aynen gebe olmayan hastalardaki gibi uygulanabilir.

– Hastan1n ilk trimesterde düz supin pozisyonunda, 6. hafatdan sonra hafif sola dönük pozisyonunda olmas1 tercih edilir. Sola yat1rmakta ancakç büyük dancakrlara olan bas1y1 azaltmakt1r. Ameliyatta görüntüyü kolayla_t1rmas1 aç1s1ndan gerektiindeTrendelenburg pozisyonu uygulanabilir.

– Torakarlar1n giri_ yeri uterus büyüklüüne göre dei_tirilebilir. Duruma göre yan torakarlar sa veya sol ayn1 taraftan ;girilebilir (kaynak). Büyük gebeliklerde ilk torakar ve veress giri_i supraumblikal bölgeden uygulanabilir. Torakar giri_i esnas1nda uterusun yana deviye edilmesi yaralanmas1 riskini azaltabilir. Mümkün olduunca ince torakarlar tercih edilir.

– Veress inesi özellikle büyük uteruslarda dikkatli girilmelidir, kazara uterusa giri_ bildirilmi_tir (kaynak).

– Pnömoperiton olu_turmak ancakc1yla ilk torakar giri_inde aç1k teknik (Hasson teknii) veya Veress inesi uygulanabilir. Bu cerrah1n tecrübesi ve yatk1nl11 ile ilgilidir. Veress inesinin sol üst kadrandan uygulanmas1n1 öneren merkezler vard1r (kaynak), orogastr
kalmalı). Bunda ancakç dancakrlara olan basıncı azaltmak, venöz dönüşün engellenmesini önlemek ve CO emiliminin mümkün olduğunca az olmasını sağlancakktır.

– Gazsız laparoskopi uygulancaksı da gebelik sırasında mümkündür ancak yaygın olarak uygulanmancakktadır. Bu yöntem CO emilimine bağlı hiperkarbi ve fetal asidozdan kaçınmak ayrıca intrabadominal basınca bağlı venöz kan akımı azalmasından kaçınmak ancakcıyla uygulanmıştır ancak CO basıncı yüksek tutulmadığı sürece bu yan etkiler gelişmemektedir. Ayrıca ameliyat sırasında uzun süreli ve yüksek basınçlı suction kullanımına imkan sağlancaksı sayesinde koterizasyondan kaynaklanan toksik gazlara fetusun maruz kalmasını engeleyebileceği bildirilmiştir (kaynak). Gazsız laparoskopinin genel anestezi olmadan rejyonel anestezi altında yapılabilmesi fetus açısından diğer bir avantajı olarak bildirilmi

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Bu site Turhost Web Hosting sistemini Kullanmaktadır.
Yukarı Çık
saglık saglık
escort porno porn sex hikayeleri avcılar escort avrupa yakası escort ataköy escort anadolu yakası escort maltepe escort halkalı escort göztepe escort şişli escort şirinevler escort pendik escort ataşehir escort kartal escort kadıköy escort mecidiyeköy escort ümraniye escort bakırköy escort taksim escort beylikdüzü escort antalya vip escort