DOLAR: 5.28 TL
EURO: 5.95 TL
film izle porno

Gebelikte (hamilelikte) su çiçeği ve zona

3 yıl önce
238 kez görüntülendi

Resim bulunamadı

GEBELİKTE (HAMİLELİKTE) SU ÇİÇEĞİ VE ZONA

HAM0LEL0KTE SU Ç0ÇE0 VE ZONA (VAR0SELLA – HERPES ZOSTER) GEÇ0RMEK

0nsanlar1n çou bu enfeksiyonu çocuk ya_larda geçirirdii için eri_kin ya_ta ba1_1kl1k kazanm1_ haldedirler. Su çiçei (varicella, chickenpox) enfeksiyonunu meydana getiren enfeksiyondan sonra vücutta latent yani sessiz halde kal1r ve ileride tekrar aktifle_erek zona (herpes zoster, shingles) denilen hastal11 meydana getirir. Varicelle virüsü çift sarmal DNA virüsüdür.

Su çiçeinin bula_mas1 enfekte ki_ilere temas yoluyla veveyamlac1k yoluyla olur. Su çiçei en bula_1c1 enfeksiyonlardan birisidir. Su çiçei geçiren birisiyle ayn1 ortamda bulunan ba1_1k olmayan ki_ilere %90 oran1nda geçer. Hastalar döküntülerden bir gün öncesinden 6-7 gün sonras1na kadar bula_t1r1c1d1r. Herpes zoster (zona) geçiren ki_ilerle temas da bula_1c1d1r ve su çiçeine sebep olabilir.

Su çiçeinin kuluçka yani inkübasyon süresi 14 (10-20) gündür. Tipik döküntülerden bir gün önce, hafif ate_, halsizlik, i_tahs1zl1k gibi bulgular olabilir. Döküntüler, önce pembe makül _eklinde ba_lar, birkaç saatte k1rm1z1 papül, hemen sonrada çevresi eritemli veziküller ortaya ç1kar. Vezikül duvar1 incedir ve yumu_akt1r, kolayca y1rt1l1r. 0çindeki berrak s1v1 12-24 satte bulan1kla_1r, püstül halini al1r ve sonrada kabuklanarak kahverengi pullar halinde dökülür. 0z b1rakmaz. 0lk ç1kan vezikül kaybolurken, 3-4 günde yenileri ç1kar. Böylece ayn1 anda su çiçeinin tüm lezyonlar1 görülebilir.

Zona genelde vücutta tek tarafl1, bir veya birbirine kom_u birden fazla dermatomda (sinir da1l1m bölgesinde) ar1l1 veziküler lezyonlar ve ar1 ile karekterizedir.

Tan1:

Annede IgM antikorlar1n1n pozitif olmas1 veya IgG titresindeki 4 kat art1_ yeni enfeksiyonun geçirildiini gösterir. Sadece IgG pozitif ise enfeksiyon eskiden geçirilmi_tir çünkü IgM enfeksiyondan birkaç ay sonra kaybolur. Hem IgM hem IgG negatif olan ki_iler bu virüsle hiç kar_1la_mam1_ ve hastalanmam1_ ki_ilerdir ve ba1_1kl1k kazanmad1klar1 için enfeksiyona duyarl1lard1r o yüzden gebelikten önce mutlaka a_1lanmalar1 gerekir.

Hastal11n tan1s1 için genelde ihtiyaç duyulmasa da veziküllerdeki s1v1dan virüs kültürü yap1labilmektedir.

Fetusta hastal11n tan1s1 ile ilgili fazla bilgi günümüzde yoktur.

Gebelikte bebee olan etkileri:

Gebelik s1ras1nda su çiçei geçirildiinde gebeliin sonland1r1lmas1 gerekir mi sorusunun tancakmen net bir cavab1 yoktur. Enfeksiyon bula_an anne aday1na immunglobulin yap1lmas1 hastal11 daha hafif geçirmesini salayabilir ancak bebee geçi_i engellemez. Enfeksiyon bebee %1-2 gibi dü_ük oranlarda geçer. Bebeklerin çounluu bu enfeksiyondan etkilenmez ancak özellikle de 20. gebelik haftas1ndan önce enfeksiyonu geçirenlerin bebeklerinde bazen ciddi beyin ve sinir sistemi anomalileri, göz ve deride anomaliler, kollarda bacaklarda k1sal1k, kaslarda zay1fl1k gibi anomaliler olu_abilmektedir (Konjenital verisella enfeksiyonu). Bu yüzden gebeliin dikkatli takibi ve detayl1 ultrason incelemeleri gerekir. Gebeliin sonland1r1lmas1 veya sonland1r1lmancaks1 karar1n1 anne, baba ve doktor birlikte vermelidir.

Gebelikte geçirilen zona enfeksiyonu bebek aç1s1ndan bir risk yaratmaz.

Bebek aç1s1ndan yüksek risk ta_1yan enfeksiyon doumdan 5 gün öncesi ile doumdan 2 gün sonras1 aras1nda kalan süre içerisinde geçirilen enfeksiyondur. Bu durumda bebekte doumdan sonra su çiçei enfeksiyonu yüksek oranda (%20-60) geli_ir ve bu bebeklerin üçte birinde ölüm görülür. O yüzden annenin douma yak1n günlerde enfeksiyon geçirmesi durumunda mümkünse doumun 5 günden fazla olacak _ekilde geciktirilmesi faydal1 olur. Douma yak1n bu günlerde geçirilen enfeksiyon varl11nda immünglobulin yap1lmas1 önerilir.

Konjenital varicella sendromu:

– Koryoretinit

– Mikroftalmi

– IUGR

– Cilt ve kemik defektleri

– Serebral kortikal atrofi

Su çiçei a_1s1:

Su çiçei a_1s1 zay1flat1lm1_ canl1 a_1 olduu için gebelik s1ras1nda yap1lancakz.

Su çiçei a_1s1 yap1lan ki_ilerin a_1dan sonra

Bu Konuyu Sosyal Medyada Paylaş

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Bu site Turhost Web Hosting sistemini Kullanmaktadır.
Yukarı Çık
saglık saglık
escort porno porn sex hikayeleri avcılar escort avrupa yakası escort ataköy escort anadolu yakası escort maltepe escort halkalı escort göztepe escort şişli escort şirinevler escort pendik escort ataşehir escort kartal escort kadıköy escort mecidiyeköy escort ümraniye escort bakırköy escort taksim escort beylikdüzü escort antalya vip escort