Gebelikte (hamilelikte) şžeker hastalığı (diyabet, gdm)
GEBELİKTE (HAMİLELİKTE) ޞEKER HASTALIĞI (DİYABET, GDM)

HAM0LEL0E BALI žEKER HASTALII;(GESTASYONEL D0ABETES MELL0TUS)

žeker hastal11 (diyabet) kanda normalden yüksek _eker düzeyleri ile karakterize bir durumdur. Baz1 kad1nlarda hamile kalmadan önce diyabet mevcuttur, buna pregastasyonel diyabet denir. Baz1 kad1nlarda ise _eker yükseklii gebelik s1ras1nda ilk defa ba_lar, buna gestasyonel diyabet denir. Her 2 gebelikten birinde pregestasyonel diyabet olduu, ek olarak her 2 gebe kad1ndan 5’inde gestasyonel DM (gebelik seyri s1ras1nda diabet) geli_tii tahmin edilmektedir.

Eer gebe kalmadan önce diyabetiniz var ise, gebelik süresince kan _eker düzeyinizi kontrol alt1nda tutabilmeniz öncekine nazaran daha zor bir hale gelebilir. Hamilelik döneminde insülin dozunuzu dei_tirmeniz gerekebilir.

Gebelikte diyabete bal1 olu_abilecek problemler:

– Kandaki yüksek _eker düzeyi bebein çok irile_mesine neden olabilir. 0ri bebeklerde doum öncesinde ve s1ras1nda daha çok problem ortaya ç1kma riski vard1r. 0ri bebeklerde sezaryen gerekme riski daha yüksektir. Ayr1ca doum s1ras1nda omuz tak1lmas1, doum travmas1, doum eyleminin uzancaks1 da iri bebee ait risklerdir.

– Gebelikten önce diyabetik olan hastalarda yani pregestasyonel diyabet hastalar1nda bebekte baz1 anomalilerin görülme riski artar. Ancak gebelikte ba_layan gestasyonel diyabet (GDM) bebekte anomalilere neden olmaz veya çok hafif ilgili olabilecei konusunda _üpheli ara_t1rmalar vard1r (kaynak).

– Diyabet olan gebelerde gebelik esnas1nda preeklampsi (yüksek tansiyon) geli_me riski artm1_t1r.

– Erken doum riski artm1_t1r.

– Ani bebek ölümü meydana gelebilir

– Doumdan sonra RDS (bebekte akcier yani solunum) s1k1nt1s1 geli_ebilir. Diyabetik anne çocuklar1nda akcier geli_imi gecikir.

– Doumdan sonra bebekte hipoglisemi (kan _ekeri dü_üklüü) ve bilirubin yükseklii, polisitemi (bebekte kan hücrelerinin fazlal11) geli_ebilir

– Pregastasyonel (gebelik öncesi) diyabet hastal11 olanlarda plasental fonksiyon yetersizlii ve bunun neticesinde bebekte IUGR (geli_me gerilii) meydana gelebilir.

– Diyabetik gebeliklerde polihidramniosa s1k rastlan1r. Pregestasyonel diyabette oligohidramnios da geli_ebilir.

– Anne karn1nda ani fetal ex meydana gelebilir.

– Preeklampsi, ketoasidoz gibi nedenlerle maternal mortalite artm1_t1r.

– Diabetik gebelerde üriner sistem enfeksiyonu, solunum yolu enfeksiyonlar1, doum sonras1 puerperal enfeksiyonar ve yara yeri enfeksiyonu riski artm1_t1r.

– Diabetik ketoasidoz meydana gelebilir. Diabetik hamilelerde a_1r1 bulant1 kusma, enfeksiyonlar, beta mimetik veya steroid ilaçlar diabetik keteoasidoza zemin haz1rlayabilir.

Eer gebelik öncesinde ve süresince doru bir tedavi al1yor ve düzenli kontrollerinizi yapt1r1yorsan1z, sal1kl1 bir bebek dourabilme _ans1n1z yüksektir.

Belirtiler:

Pek çok gebe kad1n diyabetin belirtilerini fark etmemektedir ve bu durum tahlillerle anla_1lmaktad1r ancak susuzluk hissi, kilo kayb1, çok fazla yemek yemek, çok fazla miktarda idrar yapmak, yorgunluk gibi belirtiler olabilir.

Diyabeti olan bir kad1n gebe kal1rsa, gebelik esnas1nda hastal11n kontrolünün zorla_aca1n1 ve daha kötüle_ebileceini bilmelidir.

Tan1:

Tan1 için glukoz yükleme testleri (_ekerli su testi) denilen testler yap1l1r. 24-28. gebelik haftas1nda tüm gebelere tarancak ancakçl1 5 gr. glukoz testi yap1l1r. 5 gram glukoz yükleme testi sadece tarancak testidir kesin olarak diyabet tan1s1 koyd1rmaz. 5 gram glukoz testi deeri 14’dan yüksek ç1kanlara 1 gram glukoz tolerans testi yap1l1r. 1 gram glikoz testinin sonucuna göre diabet tan1s1 koyulabilir. Bu testler ayr1 bir ba_l1k alt1nda detayl1 olarak anlat1lm1_t1r.

Tedavi:

Gestasyonel diyabet tedavisi için bazen diet yeterli olur. Diyet yeterli olmad11 zancakn ise insülin tedavisine;;geçilir. Tablet _eklindeki _eker dü_ürücü ilaçlar gebelikte kullan1lancakzlar.

Gebelikte insüln kullan1m1 hakk1nda a
gerektirecek başka bir durum yoksa doğum normal doğum şeklinde ve normal zancaknında yaptırılır. İri bebek (makrozomi) veya anne kemik yapısının uygunsuzluğu gibi durumlarda sezaryen gerekebilir. Diyabetik gebeliklerde erken doğum riski artmıştır.

Doğumdan sonra diabet devam eder mi?

Çoğu kadında bebeğin doğumunu takiben bu durum geçer. Gebeliklerinde gestasyonel diyabet tanısı konmuş annelere doğumdan 6 hafta sonra 75 gram glukozla OGTT (şeker yükleme testi) uygulanır. Bu testle şeker hastalığının devam edip etmediği öğrenilir. Bu test normal çıksa bile annenin sonraki gebeliklerinde veya hayatının ileriki dönemlerinde şeker hastalığına yakalanma riskinin diğer insanlara göre daha fazladır. Gebelikte diyabet olan hastalarında yaklaşık yarısında 2 yıl içerisinde aşikar diyabet hastalığı gelişir.

Gebelik önc
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*