Doğumsal (konjenital) anomaliler
DOĞUMSAL (KONJENİTAL) ANOMALİLER

Yenidoan bebeklerin yakla_1k %3-5 inde çe_itli yap1sal anomalilere (anomali=normal d1_1 yap1sal özellik) rastlan1r. Geli_en teknolojiyle bazen erken dönemlerde anomalileri tespit etmek mümkün olup, hayatla bada_mayan anomalilere sahip bebeklerin daha fazla büyümesine olanak vermeden gebeliin sonland1r1lmas1 mümkün olabilmektedir.

Doumsal bozukluu olan pek çok bebekte risk faktörü yoktur. Yine de baz1 faktörlerin varl11nda risk yükselir:

– Ailede veya ki_isel doumsal bozukluk öyküsü

– Önceki çocuklarda doumsal bozukluk olmas1

– Gebelik olu_umu s1ras1nda belirli ilaçlar1n kullan1m1

– 35 ya_ üstü gebelikler

Ancak tüm problemlerin saptanmas1 hem imkans1z hem de gereksizdir. Çünkü doumsal anomalilerin önemli bir k1sm1 herhangi bir olumsuzluk yaratmayan, düzeltilebilir problemlerdir. Ultrasonografide temel prensip hayatla bada_mayacak anomalilerin mümkün olduunca erken saptanmas1, böylece anne aday1n1n ve ailesinin her anlamda mümkün olduunca az y1pranmas1n1 salayabilmektir .

BAZI ÖNEML0 KONJEN0TAL ANOMAL0LER

Diafragma Hernisi: Kar1n ve göüs bo_luklar1n1 birbirinden ay1ran diaframdaki bir defekt nedeniyle kar1n bo_luundaki organlar1n k1smen göüs bo_luuna f1t1kla_mas1 durumudur. Defektin a1rl11 göüs bo_luuna geçen kar1n organlar1n1n büyüklüü belirler. pek çok doumsal anomaliyle birlikte olma olas1l11 vard1r.Sinir sisteminin hemen tüm anomalileri,iskelet sistemine ait problemler genital sistemin ve böbrek mesane anomalilerininhemen hepsiyle birlikte orta ç1kar.hafif vakalarda ameliyat sonras1 sekelsiz ya_am mümkün olabilir.

Konjenital Kistik Adenoid Malformasyon: Akcierlerde normal anotomide bulunmayan kistlerin varl11yla ortaya ç1kan bir hastal1kt1r. Çou kez tan1 doum sonras1 koyulur ve cerrahi olarak tedavi edilebilir. Eer ultrasonografide kistik adenoid malformasyon saptan1rsa geli_im seri ultrasonografilerle takip edilir,fetal hidropsun ilk bulgular1 ortaya ç1kt11nda doumun gerçekle_tirilmeli ve cerrahi tedavi uygulanmal1d1r.

S0N0R S0STEM0 ANOMAL0LER0Merkezi sinir sistemi nde ortaya ç1kan anomalilerin baz1lar1 hayatla bada_mazken bir k1sm1n1n doum sonras1 tedavisi mümkün olabilir.

Hidrosefali beyindeki bo_luklardaki beyin-omurilik s1v1s1n1n (BOS) artmas1 durumudur.Görülme s1kl11 binde 0,3-0,5 aras1nda kabul edilir. Hidrosefali çe_itli nedenlerle ortaya ç1kabilir ve vakalar1n yar1s1na yak1n k1sm1nda sinir sistemine ve dier sistemlere ba_ka anomaliler de bulunur. Ultrasonografide lateral ventriküllerin geni_lemesiyle tespit edilir.

Holoprosensefali :Beyinde ve genelde gözlerde de çok a1r geli_im bozukluu vard1r. Hayatla bada_mas1 ve tedavisi mümkün olmayan bu anomalinin erken te_his edilmesi önemlidir. Aileye gebeliin sonland1r1lmas1 önerilir.

Akuaduktal Kanal Darl11 (Aquaductal Stenoz): Beyinomurilik s1v1s1n1n yukar1da anlat1lan dola_1m1n1n engellenmesi nedeniyle ortaya ç1kar, hidrosefalilerin büyük bölümünü olu_turur. Enfeksiyona, genetik nedenlere veya tümöral olu_umlara bal1 olabilir. Gebeliin daha ileri dönemlerinde de ortaya ç1kabilir. Bu problemle doan bebekler doum sonras1 BOS dola_1m1n1 düzenleyen Shunt operasyonundan genelde fayda görürler.

Dandy Walker Sendromu: Beyinciin geli_imini etkileyen ve genelde prognozu kötü olan bir anomalidir. Beyinciin vermis ad1 verilen bölümü izlenemez ve 4 ventrikülde belirgin geni_leme izlenir.18. haftadan önce tan1 konmas1 genelde mümkün deildir. Baz1 vakalar doumda da bulgu vermeyebilir ancak vakalar1n %75 inde 3 ya_a gelene kadar a1r hidrosefali olu_ur. Bu bebeklerin normal bir ya_am sürmesi mümkün olmad11ndan Dandy Walker malformasyonu saptand11nda gebeliin sonland1r1lmas1 en uygun seçenektir.

Arnold Chiari Malformasyonu: Beyinciin kafatas1n1n altk1sm1ndaki ;foramen magnum; ad1 verilen bo_lua doru yer dei_tirmesisonucu ortaya ç1kar. A1r bir anomalidir.Saptand11nda gebeliin sonland1r1lmas1 önerilmelidir.
yapıdır.Koordinasyon ve sinirsel uyarıların her iki beyin yarısına iletilmesini sağlar.Oluşumu kısmen daha geç evrede gerçekleştiğinden erken gebelikte saptanması mümkün değildir.

Ensefalosel: Kafatası kemiklerinde normalde bulunmancaksı gereken açıklıklardan nöral dokunun dışarı fıtıklaşması durumudur. Genelde diğer başka anomalilerle birliktedir. Tablonun prognozunu olaydan etkilenen beyin dokusunun büyüklüğü belirler.

Doğumsal kusurlar ile ilgili istatistikler:

(Kaynak: http://www.cdc.gov/birthdefects)

2004-2006 yılları arasında sık görülen 21 doğumsal kusurun oranları:

Anensefali: 4859 doğumda bir görülmüştür

Spina bifida (anensefali olmadan): 2858

Ensefalosel: 12235

Anofltalmi / Mikroftalmi: 5349

Truncus arteriosus (Common truncus): 13876

Büyük arterlerin transpozisyonu: 3333

Fallot tetralojisi: 2518

A
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*