Blastokist transferi
BLASTOKİST TRANSFERİ

TÜP BEBEKTE 5. GÜN BLASTOK0ST TRANSFER0

Resmi büyütmek için üzerine t1klay1n

Blastokist nedir?

Yumurta ve sperm hücresinin döllenmesinde olu_an zigot (döllenmi_ yumurta) bölünerek çoalmaya ve geli_meye ba_lar. Bu normal gebeliklerde de tüp bebek ile olu_an döllenmede de ayn1 _ekilde olur. Yumurta döllenmeden sonra bölünerek hücreli, 4 hücreli, 8 hücreli hücre topluluu halini al1r. 0kinci, üçüncü günlerde 4-8 hücreli ve içerisinde bo_luk olmayan bir hücre yuma1 halindedir. Döllenmeden sonraki 5. güne gelindiinde içerisinde bir bo_luk içeren etraf1 hücrelerle çevrili bir hal al1r, bu haline blastokist (blastosist) denir. Normal yolla olu_an gebeliklerde blastokist embriyonun rahim duvar1na tutunmadan hemen önce ald11 haldir.

Blastokistin etraf1n1 çevreleyen hücrelere trofoblast hücreler denir, içerisindeki hücrelere embriyoblast hücreler denir, iç k1s1mdaki bo_lua blastosel denir. (Üstteki resimde görünmektedir.) Burada görülen embriyoblasy hücreler ileride bebei olu_turacak olan hücrelerdir. Trofoblast hücreler ileride plasentay1 (bebein e_ini) olu_turacak hücrelerdir.

5. gün blastokist transferi nas1l yap1l1r?

5 gün boyunca döllenmi_ hücreler izlenir ve içlerinde en iyi büyüme gösteren, en kaliteli olan seçilerek be_inci gün anne rahmine yerle_tirilir.;Daha eski y1llarda embriyolar 5. güne kadar bekletilemezdi çünkü o zancaknlar embriyolar1n laboratuvarda içerisinde bulunduu kültür ortamlar1 bu kadar geli_mi_ deildi, günümüzde kültür ortamlar1n1n geli_mesi sayesinde be_inci güne kadar embriyolar bekletilebilmektedir.

Blastokistler de embriyolar gibi gerektiinde dondurulabilmektedir.

Blastokist kalitesi:

Embriyolar1n hücre bölünme h1zlar1, hücre büyüklükleri aras1ndaki farklar, hücreler aras1ndaki art1k maddeler, hücre say1s1 gibi kriterlere dikkat edilerek en iyi kalitedeki blastokist seçilir.;

Blastokist transferinin avantaj1:

Blasttokist transferi sayesinde 5. güne kadar izlenen embriyolardan en iyisi seçilmi_ olur ve anne rahmine transfer edilmi_ olur. Tek embriyonun transfer edilmesi ikiz, üçüz gibi çoul gebelikleri azaltma aç1s1ndan çok önemli bir avantaj salar. Bu önemli bir avantajd1r çünkü çoul gebeliklerin hamileliin ilerleyen aylar1nda çe_itli nedenlerle kaybedilme riski fazlad1r. Blastokist transferinin dier bir avantaj1 da OHSS riski çok yüksek olan hastalarda tercih edilebilmesidir.

Blastokist transferinde genel olarak gebelik _ans1n1n daha yüksek olduu kabul edilir. Baz1 ara_t1rmalarsa gebelik _ans1n1 artt1rmad11n1 sadece daha az embriyo ile ayn1 gebelik _ans1n1 yakalancaky1 salad11n1 ve bu sayede çoul gebelik _ans1n1 azaltt11n1 söyler.

Blastokist transferi çok say1da yumurta (folikül) elde edilebilen hastalar için ve tekrarlayan tüp bebek uygulancaklar1na ramen gebelik elde edilemeyen hastalar için;uygundur.

Hastalar1n yakla_1k %4’1nda embriyolardan hiçbirisi blastokist evresine kadar geli_me gösteremeyebilir, bu blastokist transferinin bir dezavantaj1d1r.

Blastokist transferi hangi hastalar için uygundur?

– Çoul gebelik istemeyen hastalar

– Daha önce çok kere kaliteli embriyo transferleri yap1lmas1na ramen gebe kalancakyan hastalar

Blastokist transferi sonras1 gebelik testi:

Gebelik testi embriyo transferinde olduu gibi transfer gününden gün sonra yap1lmal1d1r.

Blastokist transferi yapt1ranlar ve hamile kalanlar gebelik haftas1n1 nas1l hesaplar:

Hamilelik haftas1n1 hesaplancakk için blastokist transferi yap1lan tarihten itibaren bu güne kadar haftalar say1l1r ve sonuca hafta eklenir.

Blastokist nas1l olu_ur – Video izle:

Alttaki videoda tüpte döllenmi_ bir yumurtan1n bölünerek iki, dört, sekiz hücreli hale geldii, 3. gün morula denilen hücre yuma1 halini ald11, 5. gün rahim içerisinde blastokist haline geldii izlenmektedir. Blastokist haline geldikten sonra rahim iç duvar1na yap1_1r ve bebei olu_tu
İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*